Header_Coronavirus_Maatregelen bouwplaats2

Coronavirus (COVID-19) maatregelen 

Hoe VORM op haar bouwplaatsen omgaat met het Coronavirus 


In maart van het jaar 2020 beseften we met zijn allen niet dat het Coronavirus ons zo in de greep zou krijgen. Het was verontrustend om te zien hoe snel alles om ons heen veranderde en de wereld aan het vechten is tegen het verder verspreiden van het virus. VORM heeft de door ons Kabinet getroffen maatregelen vertaald naar een overzicht van maatregelen zoals deze van kracht zijn op de bouwplaatsen van VORM. 

We vragen een ieder die onze bouwplaatsen bezoekt of werkzaamheden verricht voor VORM onderstaande maatregelen na te leven (download beschikbaar). De maatregelen moeten ervoor zorgen dat onze medewerkers en bouwpartners gezond en veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en (verdere) vertragingen op onze bouwprojecten worden voorkomen.

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we onze projecten succesvol, en met oog voor de gezondheid van onze medewerkers, tot stand kunnen brengen. Wij hebben er vertrouwen in.

** Laatste update **

Op basis van de laatste persconferenties, waaronder die van 2 februari 2021, zijn er geen nieuwe maatregelen getroffen of toegevoegd aan onderstaand overzicht.

** Update 16/12/2020 **

De voortgang van de bouw en de gezondheid van onze medewerkers zijn belangrijk, zowel voor VORM als voor onze bouwpartners van projecten waar we samen hard aan werken. Wanneer je werkzaamheden verricht voor VORM en je overweegt naar het buitenland af te reizen, dan kan dit gevolgen hebben voor de datum waarop je weer aan het werk kunt voor VORM. Graag attenderen we je op onderstaande maatregelen van het RIVM. 

Reizen naar het buitenland

Er is een dringend advies vanuit het kabinet uitgesproken om niet naar het buitenland te reizen tot half maart, tenzij strikt noodzakelijk. De maatregelen van de overheid geven  zeer beperkte mogelijkheden om te reizen, aangezien voor alle landen momenteel 'code oranje/rood' is afgegeven.

Thuisquarantaine

De regels van het RIVM schrijven voor dat personen die een land bezoeken waarvoor 'code oranje/ rood' is afgegeven, zij bij thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine moeten. Ook wanneer je geen gezondheidsklachten hebt. Het aantal dagen kan verkort worden door op de vijfde dag van de thuisquarantaine een PCR-test te doen. Bij een negatieve uitslag mag er direct weer gewerkt worden. Let op: een sneltest behoort niet tot de mogelijkheden.

Ook voor een PCR-test kun je terecht bij de coronateststraat van VORM, waarbij je binnen 24 uur de uitslag ontvangt. Een afspraak in plannen kan via de website

Voortgang van onze projecten

Wanneer jij of jouw medewerker(s) naar het buitenland reizen en door de thuisquarantaine niet kan werken voor VORM, dan rekenen wij erop dat jij en/of jouw organisatie zorgt voor een bezetting op onze projecten waarmee alle activiteiten doorgang kunnen vinden conform afspraak. Wij hebben er vertrouwen in en rekenen op jouw medewerking en verantwoordelijkheid. Zijn er redenen waarom je geen gehoor kunt geven aan deze oproep dan vragen we je dit te motiveren bij de Manager Bouw van het project of projecten van VORM. We denken graag mee!  

 

 ** Update 16/11/2020 **

Hierbij brengen we een aantal extra maatregelen onder de aandacht van onze bouwpartners en leveranciers:

VORM stelt het dragen van mondkapjes verplicht

Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen die onze bouwplaatsen kort en minder dan twee uur bezoeken. Bijvoorbeeld voor leveranciers. VORM verstrekt de mondkapjes op de bouwplaatsen.

Coronascreening middels app

Onze eigen medewerkers en de medewerkers van onze bouwpartners, die werkzaamheden verrichten voor of een bezoek brengen aan een bouwplaats van VORM en langer dan twee uur aanwezig zijn, worden verplicht zich via een corona-app te laten screenen. We vragen iedereen, bij het betreden van de bouwplaats, een mondkapje te dragen tot het moment men is gescreend. 

De coronascreening vindt dagelijks plaats bij binnenkomst op de bouwplaats; bij ‘groen licht’ heeft men toestemming om de bouwplaats te betreden. Bij ‘rood licht’ is er sprake van een verhoogde kans besmet te zijn met het coronavirus en dient men zich te laten testen via de GGD, of via de coronateststraat van VORM waarbij je binnen 24 uur de uitslag ontvangt. Een afspraak in plannen kan via de website. De screening app van VORM voldoet aan alle regels rondom de AVG-privacywetgeving.

Coronascreening applicatie en privacy

Bij VORM denken we niet lichtzinnig over veiligheid. Dat geldt voor de fysieke veiligheid van onze medewerkers en bouwpartners en ook voor de digitale veiligheid van de (persoons)gegevens van al die partijen. De digitale screening wordt daarom volledig uitgevoerd en beheerd door en in de systemen van onze arbodienst LENGG. VORM heeft geen inzage in de ingevulde gegevens. LENGG gebruikt de persoonsgegevens enkel en alleen om mensen eventueel op te kunnen roepen voor een coronatest en/of voor bron- en contactonderzoek. De screening applicatie voldoet hiermee aan alle regels rondom de AVG-privacywetgeving. ​​​​​​​

Leveranciers mogen bouwkeet niet betreden

Leveranciers worden gevraagd onze bouwkeet niet te betreden en leveringen buiten af te handelen. Het digitaal aftekenen van digitale pakbonnen heeft onze voorkeur. Papieren pakbonnen kunnen buiten in de hiervoor bestemde bakjes worden ingeleverd en – na het aftekenen door een VORM-medewerker – uit dezelfde bak weer worden meegenomen. Zo verminderen we fysiek contact tussen leveranciers en onze medewerkers. 

 

** Update 29/9/2020 **

Het Kabinet heeft de maatregelen weer aangescherpt vanwege het toenemende aantal besmettingen in Nederland. VORM heeft de maatregelen, zoals hieronder beschreven, hier op aangepast.  

Maatregelen voor bouwplaatsen van VORM

Wat betekenen de maatregelen van VORM voor het bouwplaatspersoneel?

Nieuwe of gewijzigde regels ter aanvulling op de eerder gecommuniceerde maatregelen:

 • Het aantal personen dat in één ruimte (binnen) aanwezig mag zijn, met in acht neming van de 1,5 meter maatregel, is beperkt tot 30 mensen.
 • Evenementen zoals een kijkmiddag, voorschouw of opleveringen (op de bouwplaats) kunnen enkel plaatsvinden wanneer aan strikte voorwaarden wordt voldaan.
 • Reis je met twee of meer personen uit een ander huishouden in de auto, dan dienen alle passagiers (niet-medische) mondkapjes te dragen. Reis je met in totaal 2 personen, dan volstaat het ook om een plastic scherm tussen de voorstoel en de passagiersstoel te plaatsen, waarmee de chauffeur en één bijrijder van elkaar gescheiden worden.
 • VORM stimuleert dat onderaannemers zich houden aan het overheidsbesluit waarbij alle inzitten van een voertuig (niet-medische) mondkapjes dragen. Dit is in je eigen belang, het belang van de gezondheid van onze medewerkers en de voortgang van onze projecten.
 • Vermijd het gebruik van de personenlift of ga alleen (maximaal 2 mensen: houd altijd 1,5 meter afstand); draag altijd een mondkapje, ook bij gebruik van de lift door één persoon.
 • Families of leden uit één huishouden mogen samen schaften aan één tafel. Deze groepen dienen zichzelf herkenbaar te zijn doormiddel van een gekleurde band om de arm en een sticker op de helm. Vraag hierom bij de uitvoerder. Uitvoerders kunnen de (aanvoerders)banden aanvragen bij VORM Materieel.

 

Ongewijzigde maatregelen

 1. Stafbezetting op onze bouwplaatsen worden daar waar mogelijk opgesplitst in twee teams die nooit gelijktijdig aanwezig zijn op de bouwplaats.
 2. De bouwplaatsen worden daar waar mogelijk voorzien van een ‘coronawacht’ (beveiligers) die erop toezien dat de maatregelen worden nageleefd; dit om de gezondheid van de aanwezigen op de bouwplaats te waarborgen.
 3. Houd je aan de genomen hygiëne-maatregelen en wijs elkaar hierop:
  • Was je handen regelmatig met zeep, bij voorkeur ieder uur.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Gebruik je papieren zakdoekjes, gooi ze na gebruik direct weg en was je handen.
  • Schud geen handen.
  • Raak zo min mogelijk jouw mond, neus of ogen aan.
 4. Maak geen gebruik van elkaars gereedschappen.
 5. Vermijd groepvorming, beperk contact met anderen en houdt afstand: minimaal 1,5 meter tot elkaar.
 6. Tijdens de schaft/pauzes dient voldoende afstand te worden bewaard tot elkaar (één stoel/persoon per tafel). Indien dit niet mogelijk is kan men gebruik maken van andere ruimtes, zoals vergaderruimtes, buiten op de bouwplaats, in auto of in de woningen (die vervolgens na de schaft worden schoongemaakt). Waar nodig en mogelijk wordt extra schaftruimte gecreëerd.
 7. Pauzes van productiemedewerkers vinden plaats in shifts, zodat men niet dicht op elkaar staat/zit.
 8. Medewerkers moeten vermijden dat zij elkaar op minder dan 1,5 meter passeren. Hiervoor worden logistieke en/of praktische maatregelen getroffen (o.a. passeerscherm/helmen met gelaatsmaskers). Passeren gebeurt altijd ruggelings.
 9. Er kan je gevraagd worden, in verband met werktijdspreiding, om de werkzaamheden eerder/later te beginnen/eindigen, om grote groepen bij elkaar te voorkomen bij de start/einde van de werkdag.
 10. De bouwplaats wordt indien mogelijk voorzien van extra urinoirs en wasbakken. Bestaande toiletblokken blijven in gebruik, maar slechts door één persoon tegelijk.
 11. Medewerkers dragen, naast de verplichte PBM’s, (waar veilig mogelijk) ook (wegwerp)handschoenen.
 12. Medewerkers met griepverschijnselen (verkoudheid, hoesten of koorts) blijven thuis! Uitvoerders controleren hierop. Meld dit altijd bij de uitvoering of leidinggevende van het bedrijf waar je voor werkt. Ook medewerkers waarvan één gezinslid koorts heeft blijven thuis.
 13. Schoonmakers houden de sanitair voorzieningen, schaftruimte en kleedruimte dagelijks extra schoon op de bouwplaatsen, denk hierbij aan ook aan deurknoppen, knoppen koffiezetautomaten, het tourniquet, et cetera.
 14. Bij diverse bouwplaatsen wordt bij de ingang van toiletvoorzieningen, in de schaftkeet, de keet waar de staf zit en op cruciale punten van het project, camera’s opgehangen die worden gemonitord. Het doel is om iedereen zich aan de regels te laten houden, knelpunten snel te signaleren en medewerkers die zich niet aan de regels houden hierop te wijzen. Deze maatregel dient om de veiligheid van alle aanwezigen op de bouwplaats te vergroten.
 15. Als men zich niet aan de maatregelen houdt, dan heeft de bouwplaatsleiding de bevoegdheid om de medewerkers per direct van de bouwplaats te verwijderen en de toegang te ontzeggen.
 16. Werkzaamheden die door regelgeving of om technische redenen door twee (en maximaal drie) medewerkers uitgevoerd moeten worden, waarbij de afstand minder dan 1,5 meter is, zijn enkel toegestaan voor medewerkers die altijd al met elkaar samenwerken (om wisselende contacten te vermijden).
 17. Werknemers halen enkel voor zichzelf koffie/drinken en gooien zelf hun papieren bekers en afval weg.
 18. Meld afwijkingen op bovengenoemde maatregelen direct bij de bouwplaatsleiding.
De maatregelen zijn eveneens te downloaden in meerdere talen. 
Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande maatregelen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen VORM of stuur ons een e-mail. Wij blijven iedereen ook in deze onzekere tijden graag van dienst.

Tips