I ALGEMENE BEPALINGEN


1. Definities
Opdrachtgever: VORM. Hieronder wordt verstaan: de
besloten vennootschap VORM Ontwikkeling B.V. (KvK
24407638) of VORM Bouw B.V. (KvK 23024782) of
transVORM B.V. (KvK 57055254), allen gevestigd te
Papendrecht aan de Veerweg 165, (tenzij de
Overeenkomst bepaalt dat een andere vennootschap
of entiteit opdrachtgever is).
Adviseur: de in de Overeenkomst aangeduide
Adviseur.
Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Adviseur
gesloten overeenkomst waarin (onder meer) het
hoofdvoorwerp, althans de werkzaamheden van de
Adviseur, het honorarium en het project of object van
uitvoering zijn omschreven.

2. Rangorde
Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen de
Overeenkomst en onderhavige Algemene
Voorwaarden Adviseurs VORM, prevaleert het
bepaalde in de Overeenkomst.
Afwijkingen van de Overeenkomst en/of deze
Algemene Voorwaarden Adviseurs VORM zijn slechts
geldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en
bevoegdelijk zijn ondertekend.

3. Algemeen
Adviezen dienen te voldoen aan de krachtens de
Overeenkomst gestelde eisen en voorwaarden.
Adviezen dienen technisch uitvoerbaar te zijn.
Adviezen dienen te voldoen aan de wettelijke eisen.
Adviezen dienen te passen binnen het door
Opdrachtgever gestelde budget.
Adviseur zal Opdrachtgever ongevraagd van advies
voorzien indien Adviseur daarbij een redelijk belang
onderkent van Opdrachtgever; de vergoeding hiervoor
wordt geacht in het honorarium te zijn begrepen.

4. Fasering; deelopdrachten
Indien de opdracht is opgedeeld in fasen of delen, dient
per fase of deel schriftelijk opdracht te worden
verstrekt. Eerst na zodanige schriftelijke
opdrachtverstrekking komt een opdracht tot stand.
Opdrachtverlening terzake enige fase of deel, geeft
Adviseur geen enkel recht op opdrachtverlening voor
enige vervolgfase of vervolgdeel. Opdrachtgever
behoudt zich terzake alle rechten voor.
Opdrachtgever is te allen tijde en om Opdrachtgever
moverende redenen gerechtigd om de Overeenkomst,
dan wel een reeds verstrekte opdracht (per fase of
deel), op te zeggen; in zodanige geval is
Opdrachtgever gehouden het honorarium en kosten
van Adviseur te vergoeden naar de stand van de tot
het moment van opzegging verrichte werkzaamheden;
Opdrachtgever zal alsdan tevens reeds door Adviseur
gemaakte kosten die redelijkerwijs niet meer ongedaan
gemaakt kunnen worden vergoeden; enige terzake
door Opdrachtgever te betalen vergoeding zal in geen
geval hoger zijn dan het bedrag van de aangegane
verplichting(en).

5. Waarschuwingsplicht Adviseur
Adviseur is gehouden om Opdrachtgever schriftelijk te
waarschuwen en met Opdrachtgever onverwijld in
overleg te treden, indien Adviseur omissies of fouten
constateert aan de zijde van Opdrachtgever of door
Opdrachtgever bij het project ingeschakelde derden of
derden wier werkzaamheden anderszins verband
houden met de uitvoering van de Overeenkomst.
Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing
indien sprake is van (dreigende) overschrijding van
termijnen, data, kosten, budgetten of sprake is van
enige andere omstandigheid die redelijkerwijs van
belang is voor Opdrachtgever.
Adviseur is eerst gerechtigd tot (het doorvoeren van)
wijzigingen indien Opdrachtgever daar schriftelijk mee
heeft ingestemd (evenals met de aan zodanige
wijziging verbonden gevolgen wat betreft tijd en
kosten).
De opdrachtgever kan op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gehouden voor uitlatingen van de
adviseur. In geval de opdrachtgever aansprakelijk
wordt gesteld door derden, zal de aansprakelijkstelling
worden doorgelegd naar de adviseur.

6. Honorarium
Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is het
honorarium prijsvast; stijging van lonen, materialen,
wijzigingen van cao’s of anderszins komen derhalve
niet voor verrekening in aanmerking. Evenmin zal het
honorarium worden geïndexeerd.

7. Betaling
Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, bedraagt de
betalingstermijn 60 (zestig) dagen.
De facturen dienen te voldoen aan de voorwaarden
zoals vervat in de Overeenkomst.

8. Geheimhouding
Adviseur is gehouden tot geheimhouding van alle
informatie en documentatie die door Opdrachtgever als
geheim of vertrouwelijk is aangemerkt dan wel terzake
waarvan Adviseur behoort te begrijpen dat de
betreffende informatie en documentatie een geheim of
vertrouwelijk karakter heeft.

9. Algemene voorwaarden van de Adviseur
De toepasselijkheid van door de Adviseur gehanteerde
algemene (verkoop-, leverings- of branche- of
overige)voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de
hand gewezen door Opdrachtgever.

10. DNR 2011
De DNR 2011 (“Rechtsverhouding Opdrachtgeverarchitect,
ingenieur en Adviseur DNR 2011”,
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te
Amsterdam onder nummer 78/2011) maken onderdeel
uit van onderhavige Algemene Voorwaarden Adviseurs
VORM, evenwel met inachtneming van de in
onderhavige Algemene Voorwaarden Adviseurs VORM
vervatte afwijkingen en/of aanvullingen.
Zowel Opdrachtgever als Adviseur zijn in het bezit van
een exemplaar van de DNR 2011 en zijn genoegzaam
bekend met de inhoud van de DNR 2011.
Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen enerzijds
het bepaalde in de DNR 2011 en anderzijds
onderhavige Algemene Voorwaarden Adviseurs
VORM, prevaleert het bepaalde in onderhavige
Algemene Voorwaarden Adviseurs VORM.

II AFWIJKINGEN EN/OF AANVULLINGEN T.O.V.
DE DNR 2011

Inleiding
De DNR 2011 worden geacht onderdeel uit te maken
van onderhavige Algemene Voorwaarden Adviseurs
VORM, evenwel met inachtneming van de hierna
genoemde afwijkingen en/of aanvullingen. Indien
sprake is van impliciete dan wel expliciete
tegenstrijdigheid tussen enerzijds de DNR 2011 en
anderzijds de hierna beschreven afwijkingen en/of
aanvullingen, prevaleren de hierna genoemde
afwijkingen en/of aanvullingen.

Artikel 4 DNR
Artikel 4 is niet van toepassing. De opdracht is
vastgelegd in de Overeenkomst.
Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, voert
Opdrachtgever zelf de directie en houdt zelf toezicht
(onverminderd het recht van Opdrachtgever om de
directie en toezicht aan een derde op te dragen).
Artikel 5 DNR
In aanvulling op artikel 5 geldt dat de Adviseur
uitsluitend werkzaamheden door derden mag laten
uitvoeren, indien de Opdrachtgever daarmee heeft
ingestemd (onverlet latend de volledige
verantwoordelijkheid van de Adviseur).

Artikel 6 DNR
In afwijking van artikel 6 lid 1 is Opdrachtgever te allen
tijde en te zijner beoordeling gerechtigd derdenadviseurs
aan te stellen.

Artikel 7 lid 1 DNR
In afwijking van artikel 7 lid 1 geldt dat de Adviseur niet
gerechtigd is als gemachtigde van de Opdrachtgever
op te treden en/of namens Opdrachtgever
overeenkomsten aan te gaan en/of (bindende)
toezeggingen te doen namens Opdrachtgever,
behoudens en voor zover Opdrachtgever schriftelijk en
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Indien Adviseur zijn voorgaande verplichting niet
nakomt, vrijwaart Adviseur Opdrachtgever.

Artikel 7 lid 2 DNR
De woorden “in een dringend geval” worden geschrapt.

Artikel 8 DNR
Bij de beoordeling van de esthetische waarde en de
daaraan te stellen redelijke eisen zal hetgeen in de
Overeenkomst (en/of de daarbij behorende bijlagen) is
vervat, in de beoordeling worden betrokken.
Adviseur spant zich nadrukkelijk in om een positief
welstandsadvies te verkrijgen.

Artikel 9 DNR
Een aanpassing van het honorarium van Adviseur
en/of de advieskosten is niet aan de orde indien de in
artikel 9 lid 2 DNR genoemde wijzigingen in wet- en/of
regelgeving op het moment van het sluiten van de
Overeenkomst redelijkerwijs voorzienbaar waren of
behoorden te zijn voor Adviseur.
Adviseur heeft uitsluitend aanspraak op een hoger
honorarium en/of een aanvullende vergoeding van
advieskosten, indien zulks uitdrukkelijk en bevoegdelijk
schriftelijk is bevestigd door Opdrachtgever.

Artikel 11 lid 3 DNR
Voorafgaand aan, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten
van de Overeenkomst, zal Adviseur een afschrift van
zijn verzekeringspolis ter beschikking stellen aan
Opdrachtgever ten blijke van het feit dat Adviseur zich
overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst
heeft verzekerd.
Opdrachtgever zal als begunstigde op genoemde polis
dienen te worden vermeld.
De Adviseur dient zich tenminste te verzekeren voor
het bedrag zoals vervat in de Overeenkomst. Indien de
Overeenkomst terzake niets bepaalt, is Adviseur
gehouden een verzekering te sluiten die, gelet op de
opdrachtwaarde, risico’s en belangen van Opdrachtgever
tenminste als gebruikelijk en adequaat kan worden beschouwd.

Artikel 11 lid 4 DNR
In aanvulling op het bepaalde in dit lid, geldt dat
Adviseur tevens rekening houdt met (i) de eisen en
voorschriften van SWK dan wel Woningborg of een
andere in de Overeenkomst genoemde certificerende
instantie (ii) de eisen en voorschriften van de
nutsbedrijven (iii) alle overige eisen en voorschriften
zoals genoemd in de Overeenkomst (iv) alle van
toepassing zijnde wet- en regelgeving (v) toepasselijke
normen .
Adviseur vrijwaart Opdrachtgever indien Adviseur de in
artikel 11 lid 4 of hiervoor genoemde eisen, wet- en
regelgeving, normen en voorschriften niet naleeft.

Artikel 11 lid 6 DNR
In afwijking van artikel 11 lid 6 geldt dat de in de
Overeenkomst opgenomen termijnen en/of data
bindend zijn en zogenaamde fatale termijnen betreffen,
tenzij in de Overeenkomst zelve anders is bepaald.

Artikel 11 lid 11 DNR
De genoemde bewaartermijn bedraagt 10 jaren (in
plaats van vijf jaren), gerekend vanaf de datum waarop
de opdracht is geëindigd.

Artikel 12 lid 7 DNR
In afwijking van artikel 12 lid 7, is Opdrachtgever te
allen tijde gerechtigd de Overeenkomst, althans zijn
rechtsverhouding met de Adviseur, over te dragen,
geheel dan wel gedeeltelijk aan (i) een vennootschap
behorende tot de groep van Opdrachtgever (ii) een
samenwerkingsverband waarin Opdrachtgever direct of
indirect participeert. Adviseur stemt reeds nu voor
alsdan in met zodanige contractsoverneming.

Artikel 14 lid 1 DNR
Het woord “directe” wordt geschrapt.

Artikel 14 lid 2 DNR
In afwijking van artikel 14 lid 2, geldt dat de kosten die
met uitvoering van het object zouden zijn gemoeid als
de opdracht van aanvang af goed zouden zijn
uitgevoerd worden, ook vergoed worden indien de
uitvoering van het object zich in een zodanig stadium
bevindt indien de Opdrachtgever, gelet op het stadium
van uitvoering, niet meer in de gelegenheid is om
kosten te besparen en/of zijn opbrengsten te verhogen.

Artikel 14 lid 5 DNR
In afwijking van artikel 14 lid 5 is Adviseur volledig
verantwoordelijk voor door Opdrachtgever
voorgeschreven personen, tenzij in de Overeenkomst
terzake afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Artikel 14 lid 7 DNR
In afwijking van artikel 14 lid 7 geldt dat de Adviseur
alleen aansprakelijk is voor de schade die niet is
gedekt door de daadwerkelijk door Opdrachtgever
gesloten CAR-verzekering terzake het uit te voeren
object.

Artikel 15 leden 1 en 2 DNR
De leden 1 en 2 worden vervangen door de volgende
bepaling: “De door de Adviseur te vergoeden schade is
beperkt tot het bedrag zoals genoemd in de
Overeenkomst.”
Indien in de Overeenkomst terzake geen bedrag is
genoemd, is de aansprakelijkheid niet beperkt.

Artikel 16 leden 1 en 4 DNR
De in genoemde leden genoemde termijnen bedraagt
10 jaren (in plaats van vijf jaren), gerekend vanaf de
dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is
geëindigd.

Artikel 16 lid 2 DNR
De woorden “binnen bekwame tijd” worden vervangen
door “binnen twee jaren”.

Artikel 16 lid 3 DNR
De in dit lid genoemde termijn bedraagt vijf jaren (in
plaats van twee jaren).

Artikel 17 lid 1 DNR
Het in dit lid bepaalde laat het recht van Opdrachtgever
tot verrekening of opschorting onverlet, onverminderd
diens overige rechten.

Artikel 17 leden 3, 4 en 5 DNR
Deze leden zijn niet van toepassing.

Artikel 20 lid 3 DNR
Dit lid is niet van toepassing, tenzij sprake is van een
toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever.

Artikel 22 DNR
Dit lid is niet van toepassing. Zowel Opdrachtgever als
Adviseur zijn bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
overeenkomstig het bepaalde in de wet en/of de
Overeenkomst, onverminderd hun overige rechten.

Artikel 33.1.d, 39.1.d, 41.1.d DNR
Het in de betreffende leden bepaalde is alleen van
toepassing indien en voor zover de aangegane
verplichtingen redelijkerwijs niet meer ongedaan te
maken zijn, onverminderd de verplichting van Adviseur
om de genoemde kosten te beperken.

Artikel 33 lid 2, 39 lid 2, 41 lid 2 DNR
Het in de betreffende leden bepaalde is niet van
toepassing.

Artikel 35.1.d, 37.1.d, 43.1.d DNR
De betreffende leden zijn niet van toepassing.

Artikel 34, 36, 38, 40, 42, 44
Het in genoemde artikelen bepaalde is niet van
toepassing. In plaats daarvan geldt dat, onverminderd
de overige rechten van Opdrachtgever zoals vervat in
de Overeenkomst en/of het overigens bepaalde,
Opdrachtgever steeds gerechtigd is om het advies,
ontwerpen, tekeningen en/of overige door Adviseur
vervaardigde documentatie te gebruiken en uit te
voeren – dan wel door derden te laten gebruiken of uit
te voeren – onder voorwaarde dat Opdrachtgever,
overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst, het
honorarium van Adviseur volledig heeft voldaan, dan
wel daarvoor adequate zekerheid heeft gesteld.

Artikel 45 en 46 DNR
In afwijking van artikelen 45 en 46 DNR geldt het
hierna bepaalde.
Indien en zodra Opdrachtgever het honorarium van
Adviseur volledig heeft voldaan overeenkomstig het
bepaalde in de Overeenkomst, worden het advies,
ontwerpen, tekeningen en/of overigens door Adviseur
vervaardigde documenten eigendom van
Opdrachtgever en wordt het auteursrecht op zodanig
advies, ontwerpen, tekeningen en/of overige
documenten aan Opdrachtgever overgedragen.
Adviseur zal op eerste verzoek van Opdrachtgever het
advies, ontwerpen, tekeningen of anderszins door
Adviseur vervaardigde documentatie aan
Opdrachtgever ter beschikking stellen in door
Opdrachtgever gewenste vorm (‘hardcopy’, digitaal of
anderszins).
Zodanige overdracht van eigendom en auteursrecht
wordt reeds nu voor alsdan hierbij geacht te hebben
plaatsgevonden; indien terzake nog vervulling van
enige nadere formaliteit zou zijn vereist, zal Adviseur
daaraan zijn medewerking verlenen.
Opdrachtgever is terzake geen aanvullende vergoeding
verschuldigd.
Voorts is Opdrachtgever, indien en zodra deze het
honorarium van Adviseur volledig heeft voldaan
overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst,
gerechtigd het advies, ontwerpen, tekeningen en/of
overige documentatie in zodanig geval gerechtigd,
geheel dan wel gedeeltelijk, door Opdrachtgever zelve
dan wel door derden, in iedere door Opdrachtgever te
bepalen vorm, te (laten) bewerken, openbaren,
verveelvoudigen, publiceren, uit te (laten) werken, te
(laten) wijzigen en/of uit te (laten) voeren.
Opdrachtgever is terzake geen aanvullende vergoeding
verschuldigd.
De hiervoor genoemde aan Opdrachtgever
toekomende rechten kunnen niet worden herroepen en
zijn niet op enigerlei wijze beperkt.
De naam van Adviseur zal steeds door Opdrachtgever
worden vermeld op daarvoor in aanmerking komende
documenten.
Het bepaalde in artikel 46 lid 2a, b en d blijft van kracht;
lid 2c is niet van toepassing.
Het bepaalde in artikel 46 lid 3 is niet van toepassing.
Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Adviseur de
bronbestanden van de door Adviseur in opdracht van
Opdrachtgever opgestelde adviezen, ontwerpen,
tekeningen en/of overige documentatie aan
Opdrachtgever (in elektronische vorm) doen toekomen
althans ter beschikking stellen. De bronbestanden
dienen te worden verstrekt in een door Opdrachtgever
aan te wijzen vorm, waaronder in ieder geval zal
worden begrepen: AutoCad, SketchUp en InDesign.

Artikel 47 lid 1 en 2 DNR
In afwijking van artikel 47 lid 1, geldt dat de
Opdrachtgever niet verplicht is overeenkomstig het
advies en bedoeling van Adviseur tot uitvoering over te
gaan. De tweede en volgende zinnen van lid 1,
alsmede lid 2, vervallen.

Artikel 48 lid 2 DNR
Het woord “niet” wordt geschrapt.

Artikel 48 lid 3 DNR
Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing.

Artikel 50 lid 4.a t/m i
Tenzij uit de Overeenkomst anders volgt, worden deze
sub a t/m i genoemde kosten geacht te zijn begrepen in
het honorarium.
Het aantal lichtdrukken wordt beperkt op de wijze als
omschreven in de Overeenkomst.

Artikel 58 DNR
Het bepaalde in artikel 58 laat te allen tijde onverlet het
recht van Opdrachtgever en Adviseur om zich in geval
van spoedeisende geschillen en/of indien executoriale
maatregelen dienen te worden aangewend – ook - te
wenden tot de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
te Rotterdam.