AnnA “A Liveable City”
5 juni 2019

AnnA “A Liveable City”

AnnA, een voorbeeld van een binnenstedelijke hoogbouw ontwikkeling waar het vooral draait om leefbaarheid, werkgelegenheid en betaalbaarheid. De verdichting van steden vraagt om een verandering naar levendige stadswijken, met een hoogwaardig openbaar gebied en veel groen. Met een juiste mix van wonen, werken en voorzieningen. Bovenop een stedelijk OV knooppunt komen moderne vormen van mobiliteit samen. 


Voormalige Ministerie van Sociale Zaken en WErkgelegenheid

De projectontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling hebben met Rijnboutt een schetsontwerp, plan AnnA, gemaakt voor de vernieuwing van het noordelijk deel van het gebied bij station Laan van NOI in Den Haag. Zij voorzien een levendig woon- en werkgebied met zo’n 2.000 woningen, kantoren en voorzieningen op de plaats van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat. De ontwikkeling geeft uitwerking aan de bestuurlijke wens om de omgeving van de drie Haagse intercitystations te intensiveren tot een gemengd en hoog stedelijk milieu. De grote woningbehoefte en de vraag naar nieuwe creatieve werkruimtes kan bij uitstek worden gerealiseerd nabij deze knooppunten van openbaar vervoer.

 


Het is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk om steden als Den Haag hoogstedelijk te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met:  

  • Hoge dichtheid door middel van hoogbouw en het tegelijk bevorderen van de leefbaarheid door toevoeging van groen en voorzieningen zijn essentieel in de ontwikkeling van binnenstedelijke projecten;
  • Duurzame mobiliteit is een vanzelfsprekendheid bij grootschalige binnenstedelijke projecten. Delen is de norm, en de inzet van Tech helpt daarbij;
  • Collectieve voorzieningen, steeds meer mensen, jong en oud, zoeken naar andere vormen om samen te leven, te wonen en te werken. Niet meer gericht op het individu.


Vergrijzing & Verstedelijking

In de stad is een groot gebrek aan woningen voor de baby boomer generatie waarin ze nog lang zelfstandig of in collectieve woonvormen kunnen wonen. AnnA beoogt een eigentijdse, inclusieve en mooie toevoeging aan de stad Den Haag te worden. AnnA speelt in op de veranderende wereld waarbij samenleven, milieu en nieuwe vormen van mobiliteit de norm bepalen. AnnA is onderdeel van het OV knooppunt Laan van NOI waar trein, randstadrail, tram, bus, deelauto en fiets elkaar ontmoeten. Door een grote mix van verschillende woningtypologieën, huur-koop groot en klein vindt iedereen een eigen plek binnen AnnA.


Transformatie openbare ruimte

In het stedenbouwkundig ontwerp staat een grondige transformatie van de openbare ruimte centraal. De nadruk ligt op verblijfsruimte met veel groen, terrassen, speelruimte en ontmoetingsplekken. De openbare ruimte verbindt de locatie met z’n omgeving: het station, de ecologische waterloop de Schenk en de stadsstraat Laan van NOI. De onderste verdiepingen bevatten een keur aan voorzieningen voor het wonen, werkplekken en horeca. Daarboven verrijzen woongebouwen en kantoren met hoogtes van 35, 60, 75 en 125 meter. De compositie van de hoogbouw laat licht en lucht toe, en voorkomt al te grote overlast van schaduw en wind. Het ontwerp is nog niet af. In de afgelopen twee maanden is met belanghebbenden en omwonenden gesproken over het plan, waarna in juni een compleet voorstel naar het College van B&W gaat

Daarbij worden ook de gemeente Leidschendam-Voorburg, NS en Prorail, HTM en de metropoolregio betrokken.

 

Voor meer informatie over AnnA, ga naar naar de website van SOZA.


Afbeelding: Rijnboutt