Commissievergadering SOB
28 februari 2022

Commissievergadering SOB

Op dinsdag 1 maart zal tijdens de Commissievergadering SOB (Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer) de Nota van Programmatische uitgangspunten voor woningbouw en voorzieningen op het Van Houten Industriepark worden behandeld. Mocht u willen, kunt u de commissievergadering live volgen via: Live Gemeente Weesp (raadsinformatie.nl).

Zie onderstaand de inbreng van de initiatiefnemers Cacaokwartier tijdens de commissievergadering.

 

Geachte Commissie leden,

Betreft: Vaststelling nota van programmatische uitgangspunten voor het Cacaokwartier
Datum : 28 februari ’22

 

Graag willen, als eigenaren/ontwikkelaars van het project op het Van Houten Industriepark, dat u kent als het Cacaokwartier, onze argumenten kenbaar maken. Wij zullen dit ook inspreken tijdens de commissie SOB vergadering van 1 maart 2022.

Wij realiseren ons dat u als commissie en straks ook de raad voor een belangrijke beslissing staat omdat het hier gaat om een grote woning ontwikkeling direct aan de rand van uw historische centrum.

Het gaat om een wezenlijke toevoeging van het aantal woningen wat zeker invloed heeft op de omgeving. We hebben dan ook goed geluisterd en waar mogelijk maximaal rekening gehouden met de wensen en opmerkingen uit de omgeving. Bovendien zijn in de planvorming de wensen en eisen meegenomen zoals door uw Raad verwoord in verschillende beleidsstukken zoals de Omgevingsvisie, het parkeerbeleid, de Woonvisie, Mobiliteitsplan, Nota Duurzaamheid geïnventariseerd met in het achterhoofd bij te dragen aan woningopgave van Weesp.

Deze plannen zijn de afgelopen tijd met vele partijen besproken en op basis daarvan aangepast.

Tijdens de toets rondes en de vervolg gesprekken hebben wij extra plankwaliteit aangebracht. Met name kwaliteit die merkbaar is vanaf het maaiveld, namelijk: de twee verdieping hoge onderdoorgangen in de bouwblokken, de publiek toegankelijke binnentuinen en de encroachment zones waardoor Cacaokwartier een groene levendige wijk wordt.

Tegelijkertijd is op stedenbouwkundig vlak meer lucht in het plan gekomen door te werken met hoogteverschillen. Zo is onder meer de hoogte aan de Prinses Irenelaan teruggebracht van 6 á 7 lagen naar 5 lagen. Hierbij hebben wij het optimum gezocht tussen enerzijds het realiseren van voldoende woonprogramma en anderzijds het inbrengen van een hoge woon- en omgevingskwaliteit, om zodoende tot een evenwichtig en haalbaar plan te komen. Dit plan is verwoord in de Nota van uitgangspunten en ligt dinsdag 1 maart 2022 aan u voor in de commissievergadering SOB.

Wij menen dat het voorliggende plan een zeer goede en verantwoorde invulling is van het Cacaokwartier, die bij gaat dragen aan de verdere ontwikkeling van Weesp en een waardevolle toevoeging is voor zijn omgeving. Een plan dat ruimte bied voor doelgroepen die nu grote moeite hebben om een geschikte woning te vinden als jongeren, starters en ouderen en dus niet alleen in de vrije sector maar zeker ook in de sociale- en midden huur.

Daarbij hebben we ook afgesproken dat wij bij verhuur en verkoop juist voorrang zullen geven aan de Weesper waar mogelijk.

Op dit moment neemt u een besluit over de Programmatische uitgangspunten van het plan, die richting geeft aan de verdere uitwerking van de plannen. Het vervolg hierop is het in procedure brengen van het bestemmingsplan, na goedkeuring van de gemeente.

Hierbij volgt de toets of wij voldoen aan alle wettelijke eisen, of het nu gaat over de verkeersafhandeling, de parkeernorm, de stikstofbelasting op omliggende natuurgebieden of de molenbiotoop en alle andere onderzoeken die er nodig zijn om een bestemmingsplan te kunnen en mogen veranderen. Overigens zijn de meeste van de hiervoor benodigde onderzoeken al geïnventariseerd en wij verwachten dan ook niet dat dit grote problemen gaat opleveren.

Met andere woorden dit is uw kans als commissie om een grote stap te zetten in het belang van Weesp om een kwalitatief hoogwaardige toevoeging te doen aan de rand van de binnenstad en ook weer een grote bijdrage te doen in de lastige woningopgave van Weesp en dit te doen op een goede kwalitatief hoogwaardige manier.

Wij hebben inmiddels een lijst van 747 geïnteresseerde die hier graag willen wonen. Wij rekenen erop dat u een verstandige keus maakt voor uw inwoners van Weesp.


Volg live de raadsvergadering via: Live Gemeente Weesp (raadsinformatie.nl)