Goed nieuws vanuit De Scheg Oost
7 juli 2021

Goed nieuws vanuit De Scheg Oost

Het stedenbouwkundigplan is in mei vastgesteld door de gemeente Amstelveen. In overleg met de gemeente zijn we na het vaststellen van het stedenbouwkundigplan aan de slag gegaan met het voorontwerp bestemmingsplan.

Ingediende Voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerp van het bestemmingsplan voortvloeit uit het stedenbouwkundig plan dat is opgesteld voor dit deelgebied. Het bestemmingsplan is een vertaling van dat plan in regels en verbeelding. Ook verkeers- en milieuonderzoeken zijn ten behoeve van het bestemmingsplan uitgevoerd en toegevoegd. Alle stukken die onderdeel zijn van het voorontwerp bestemmingsplan zijn ingediend en goedgekeurd door de gemeente Amstelveen.

Om omwonenden ook in de gelegenheid te stellen een reactie geven, ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Het is vanaf 3 juli tot en met 13 augustus digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl en het is gedurende die tijd ook op papier in te zien in het Raadhuis.

Ontwerpbestemmingsplan
Naar aanleiding van de reacties op het voorontwerp bestemminsplan kan de volgende versie van het bestemmingsplan, het ontwerpbestemmingsplan, vorm krijgen. Zodra deze goedgekeurd is door de gemeenten en ook weer ter inzage komt te liggen ontvangen jullie weer een nieuwsbrief van ons.