I ALGEMEEN GEDEELTE


Artikel 1 Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- VORM: VORM Bouw B.V. of transVORM B.V., de aannemer-gebruiker
van deze algemene voorwaarden van inkoop en onderaanneming.
- Onderaannemer : de wederpartij van VORM, rechtspersoon of
natuurlijk persoon, die schriftelijk dan wel anderszins de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van inkoop en
onderaanneming heeft aanvaard. Voor Onderaannemer dient zonodig
leverancier gelezen te worden.
- Overeenkomst : de Overeenkomst van Inkoop en Onderaanneming
van VORM, die tussen VORM en Onderaannemer tot stand komt of is
gekomen.
- Principaal : de opdrachtgever volgens de hoofdaannemingsovereenkomst.
- Bouwdirectie : dedirectievolgens de hoofd-aannemingsovereenkomst.
- Uitvoerder : een door VORM aangewezen natuurlijk persoon die ter
zake de uitvoering van het werk beslissingsbevoegd is met de functie
bedrijfsleider , projectleider of Uitvoerder .
- Oplevering : het moment c.q. de momenten waarop het aan
Onderaannemer opgedragen werk, na uitvoering en opneming daarvan
door VORM is goedgekeurd.
- Onderhoudstermijn : de periode van het in een aanvaardbare conditie
houden van het geleverde teneinde de gevraagde mate van
functionaliteit te borgen, zijnde de periode voor het ingaan van de
garantietermijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden van inkoop en onderaanneming zijn van
toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen en
overeenkomsten tussen VORM en Onderaannemer.
2.2. De algemene voorwaarden van Onderaannemer zijn niet van toepassing
en worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Slechts indien partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, kan
van deze algemene voorwaarden van inkoop en onderaanneming worden
afgeweken. De overige bedingen uit de algemene voorwaarden van inkoop
en onderaanneming van VORM blijven alsdan onverminderd van
toepassing.
2.4. Naast deze Algemene Voorwaarden van Inkoop en Onderaanneming zijn
de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken
en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing.

Artikel 3 Het Werk

3.1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in de
Overeenkomst genoemde stukken, nota’s, de staten van aanvulling of
wijziging, de tekeningen, de voortgang van het werk, alles in overleg met
de Uitvoerder.
3.2. Onderaannemer is verplicht te voldoen aan alle in de Overeenkomst met
toebehoren en de door de wet en overheid in het algemeen en
Bouwtoezicht in het bijzonder gestelde en te stellen eisen.
3.3. Onderaannemer is verantwoordelijk voor de vereiste constructies en de
kwaliteit van de te leveren en aan te brengen materialen. Indien
geconstateerd wordt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, dan
moeten deze materialen op eerste aanzegging en onverwijld worden
vervangen door materialen die wel aan de eisen voldoen.
3.4. Ingeval van strijdigheid tussen de bij of in de opdracht van toepassing
verklaarde administratieve en technische voorwaarden en bedingen geldt
de volgende rangorde, waarbij de voor Onderaannemer zwaarste
voorwaarden altijd leidend zijn:
a. De Overeenkomst;
b. Projectspecifieke projectdocumenten VORM*;
c. Projectspecifieke projectdocumenten Principaal*;
d. Deze algemene voorwaarden van inkoop en onder-aanneming;
e. Van toepassing verklaarde uitvoeringsvoorwaarden van het onderdeel;
f. De UAV 2012.
* Inclusief de bijbehorende bijlagen en de bepalingen van het bestek in
verband waarmee de overeenkomst wordt gegeven, alsmede eventuele
aanvullingen op het bestek. VORM en Onderaannemer hebben wat
betreft het door Onderaannemer uit te voeren onderdeel ten opzichte
van elkaar dezelfde rechten en verplichtingen als de Principaal en
VORM ten opzichte van elkaar.
Artikel 4 Aanbieding en Overeenkomst

4.1. VORM verzoekt aan Onderaannemer, conform de aanvraag van VORM,
haar een aanbieding te doen voor de door Onderaannemer aan VORM te
leveren diensten en/of zaken. Het aanvragen van een aanbieding is altijd
vrijblijvend voor VORM.
4.2. Onderaannemer garandeert dat de aanbieding(en) die hij in het kader van
de Overeenkomst heeft gedaan, op rechtmatige wijze tot stand is (zijn)
gekomen en meer in het bijzonder dat deze aanbieding(en) tot stand is
(zijn) gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen
met mede-aanbieders, onderaannemers en/of andere derden die ertoe
strekken of hebben gestrekt of ten gevolge hebben of hebben gehad dat de
mededinging onrechtmatig is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen
daardoor onrechtmatig zijn of worden verhoogd.
4.3. Onderaannemer doet zijn aanbieding gestand gedurende een minimale
termijn van zes weken. In het geval Onderaannemer zijn aanbieding doet in
het kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure door Principaal
of voor de calculatieafdeling van VORM, dan doet Onderaannemer zijn
aanbieding gestand tot een half jaar na de gunning van het werk door
Principaal aan VORM.
4.4. Handmatig aangebrachte wijzigingen, doorhalingen en/of aanvullingen in
de tekst van de Overeenkomst en door Onderaannemer buiten de bijlage
van de Overeenkomst toegevoegde documenten zijn op geen enkele wijze
rechtsgeldig, behalve indien dit door VORM rechtsgeldig bevestigd is.
4.5. Indien de overeenkomst niet gelijktijdig is ondertekend maar per post aan
Onderaannemer is verstrekt, dan dient Onderaannemer bij akkoord de door
VORM ondertekende overeenkomst ongewijzigd en ondertekend aan
VORM te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending van de
Overeenkomst. Indien Onderaannemer in gebreke blijft binnen de
hierboven gestelde termijn de overeenkomst te retourneren en binnen die
termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de
uitvoering van de overeenkomst is begonnen, wordt de overeenkomst
geacht te zijn aanvaard.
4.6. De technische en administratieve bepalingen van het bestek en uit de
Overeenkomst, de daarbij behorende tekeningen, proces-verbaal en/of
staat van aanwijzing, toelichtingen en aanvullingen zijn door VORM bij de
aanvraag ter beschikking gesteld aan Onderaannemer en liggen bovendien
voor Onderaannemer altijd bij VORM ter inzage. Onderaannemer heeft
bovendien inzage gehad in het bestek en alle tekeningen en ter zake
relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste inlichtingen
verkregen.

Artikel 5 Opschortende en ontbindende voorwaarden

5.1. Overeenkomsten worden tenminste onder de volgende opschortende en bij
niet in vervulling gaan ontbindende voorwaarden gesloten:
- Principaal en VORM besluiten definitief het project doorgang te laten
vinden;
- Onderaannemer wordt door Principaal goedgekeurd;
- Overeenkomst is getekend door tekenbevoegde functionarissen.
5.2. Mocht één van de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn, dan
vervalt de Overeenkomst indien VORM daarop een beroep doet, zonder
dat Onderaannemer daar enige rechten kan doen gelden of enige
compensatie kan vorderen bij VORM.
5.3. VORM heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
ontbonden te verklaren:
a. Indien Onderaannemer de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot
surséance van betaling indient, de WSNP op Onderaannemer van
toepassing wordt verklaard, of Onderaannemer in staat van
faillissement wordt verklaard.
b. Indien de hoofdaannemingsovereenkomst wordt beëindigd of geschorst
voor de duur van meer dan drie maanden.
c. het niet nakomen van afspraken / gevraagde kwaliteiten / bezetting op
het werk e.d., na deugdelijke ingebrekestelling en met een redelijke
termijn.
Alles onverminderd het recht van VORM op vergoeding door
Onderaannemer van de schade, kosten en rente die zij hierdoor lijdt.
Artikel 6 Meer- en minderwerk / verrekenbare hoeveelheden

6.1. De aanneemsom is vast voor de duur van het werk, tenzij anders
overeengekomen in de Overeenkomst.
6.2. In geen geval zullen als meerwerk of bijgekomen werk worden beschouwd
en door VORM worden betaald, werkzaamheden die redelijkerwijs moeten
worden aangemerkt als tot het werk behorend, teneinde het werk
overeenkomstig de aard en de bedoeling van de opdracht en
overeenkomstig de aan goed en deugdelijk werk vast te stellen eisen te
kunnen opleveren.
6.3. Onderaannemer heeft geen recht op betaling van meer werk indien VORM
dit niet betaald krijgt van de Principaal.
6.4. Meer- en/of minderwerk, voortvloeiende uit een bespreking of ontvangst
van nieuwe gegevens, moet uiterlijk 14 kalenderdagen na het bekend
worden van de nieuwe informatie worden aangemeld om door VORM in
overweging genomen te kunnen worden. Melding van meer- en/of
minderwerk dient altijd schriftelijk te geschieden, een en ander met opgave
van de consequenties in tijd en geld.
6.5. Uitvoering van meer- en/of minderwerk kan alleen plaatsvinden na
schriftelijke opdracht van VORM. Facturering zal geschieden na uitvoering
van de werkzaamheden en alleen bij schriftelijke goedkeuring door de
Uitvoerder. Als Onderaannemer dergelijke werkzaamheden start zonder
schriftelijke opdracht van VORM, kan Onderaannemer geen aanspraak
maken op betaling en heeft VORM het recht op vergoeding van eventuele
schade.
6.6. Onderaannemer dient zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of
aanbiedingen aan Principaal, anders dan met toestemming van VORM.
6.7. Voor verrekenbare hoeveelheden - indien overeengekomen - worden de
opgegeven eenheidsprijzen gehanteerd. De verschillende eenheidsprijzen
en uurlonen dienen bij VORM bekend te zijn ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst van inkoop en onder aanneming.
6.8. Verrekenbare hoeveelheden - indien overeengekomen - zal
Onderaannemer samen met de Uitvoerder bepalen door opmeting in het
project en/of van de werktekeningen. Slechts de in het project gemaakte
netto hoeveelheden worden verrekend. Bij de laatste betalingstermijn, of
indien eerder door VORM verlangd, zal Onderaannemer een ondertekende
gespecificeerde staat van verwerkte verrekenbare hoeveelheden indienen,
die voorzien moet worden van de handtekening van de Uitvoerder.
6.9. Wijzigingen worden kosteloos doorgevoerd door Onderaannemer totdat
een sluitingstermijn schriftelijk is vastgesteld. Onderaannemer is
verantwoordelijk voor het initiëren van het vaststellen van de
sluitingstermijn. Als er geen sluitingstermijn is vastgesteld zijn de gevolgen
bij een verplaatsing voor rekening van Onderaannemer.

Artikel 7 Uitvoering door derden

7.1. Onderaannemer is niet bevoegd het werk of een deel daarvan door een
derde (onderaannemer) te laten uitvoeren, dan na uitdrukkelijk van VORM
en eventueel de bouwdirectie verkregen schriftelijke goedkeuring.
Onderaannemer verplicht zich al datgene wat met VORM is
overeengekomen van toepassing te verklaren in de overeenkomst met
genoemde derde.
7.2. Onderaannemer is verplicht op eerste verzoek een kopie van zijn contract
met de derde (onderaannemer) aan VORM te verstrekken.
Onderaannemer draagt hierbij aan VORM over c.q. verbindt zich op eerste
verzoek aan VORM over te dragen, al zijn rechten en aanspraken, onder
andere die op garantie en/of schadevergoeding, op de derde(n) ter zake.
7.3. Het is aan Onderaannemer verboden zijn uit de Overeenkomst met VORM
voortvloeiende vorderingen zonder schriftelijke toestemming van VORM
aan een derde te cederen, te verpanden, onder welke titel dan ook in
eigendom over te dragen of te bezwaren.
Artikel 8 Aanvang en Oplevering van het werk

8.1. Onderaannemer zal met de uitvoering van het werk en/of de levering van
de zaken een aanvang nemen op het tijdstip, vermeld in de Overeenkomst.
Indien in de Overeenkomst geen datum en/of tijdstip waarop
Onderaannemer met de werkzaamheden/leveringen zal aanvangen is
vermeld, zal VORM deze bepalen.
8.2. De werkzaamheden van Onderaannemer en de start daarvan dienen
steeds te worden uitgevoerd, passend in de voortgang van het werk,
volgens de door VORM opgestelde leveringsschemas, LEAN-planningen
en geheel in overeenstemming met (nadere) afspraken gemaakt met en op
aanwijzing van de Uitvoerder.
8.3. Vertraging in het werk vanwege een bij Principaal gelegen oorzaak van niet
meer dan drie maanden kan een verschuiving van de aanvangsdatum
en/of van de planning zonder rechten van Onderaannemer met zich
meebrengen, indien VORM zulks wenst.
8.4. Indien de vereiste kwaliteit van de geleverde producten/werkzaamheden
niet bereikt wordt, zullen de producten/werkzaamheden worden
aangemerkt als niet geleverd/uitgevoerd. De kwaliteit van de leveranties en
de uitgevoerde werkzaamheden zijn ter goedkeuring van de Bouwdirectie,
plaatselijke Nutsbedrijven, VORM en eventuele overheidsdiensten.
8.5. De kosten van een kwaliteitskeuring komen ten laste van Onderaannemer
ingeval deze zaken/het werk door VORM en/of de Principaal en/of de
Bouwdirectie van het werk worden afgekeurd.
8.6. Inspectie of goedkeuring ontslaat de Onderaannemer niet van enige
garantie of aansprakelijkheid.
8.7. Onderaannemer nodigt VORM uiterlijk vijf dagen voor de overeengekomen
datum van Oplevering uit om het werk op te nemen. Oplevering door
Onderaannemer vindt plaats op het moment dat past in de planning die
Onderaannemer met VORM is overeengekomen.
8.8. Uitgangspunt is opleveren zonder opleverpunten. Mochten toch
opleverpunten ontstaan, dan lost Onderaannemer deze binnen 5
werkdagen op na constatering.
8.9. Bij Oplevering van het werk zal Onderaannemer in drievoud op papier en
tevens digitaal via een USB-stick, geheel bijgewerkte revisietekeningen,
instructies, handleidingen aan VORM ter beschikking stellen tezamen met
de garantiebewijzen van het geleverde.
8.10. Onderaannemer doet afstand van zijn retentierecht en zal bovendien
bedingen dat ook zijn onder-onderaannemers en leveranciers daartoe
overgaan (, het laatste op straffe van een boete van 5% van de
opdrachtsom excl. BTW met een minimum van EUR 25.000).
Artikel 9 Schade en aansprakelijkheid

9.1. Onderaannemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
deugdelijkheid van het door hem verrichte werk en/of de door hem
geleverde en/of verwerkte al dan niet voorgeschreven materialen.
9.2. Voor zover Onderaannemer gebruik maakt van materieel, werktuigen of
gereedschappen van VORM of derde(n) (onderaannemer), is hij
verantwoordelijk voor een juist gebruik en onderhoud. Voor eventuele
beschadigingen en/of diefstal is Onderaannemer aansprakelijk.
9.3. Onderaannemer vrijwaart VORM voor elke aansprakelijkheid
voortvloeiende uit schade ontstaan in de door Onderaannemer uitgevoerde
werkzaamheden voor zover hiervoor geen dekking wordt verleend
ingevolge voor het werk afgesloten Construction All Risk verzekering.
9.4. Indien Onderaannemer niet voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen, zijn
contractuele verplichtingen jegens VORM of jegens deze of derden
onrechtmatig handelt, is hij aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende
schade, hiermee verband houdende boetes en alle juridische kosten, alle
door VORM daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten daarbij inbegrepen, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie
is vereist.
9.5. Onderaannemer is aansprakelijk voor alle vanwege zijn werkzaamheden
opgelegde precariorechten, ongeacht of deze aan VORM of
Onderaannemer worden opgelegd.
9.6. VORM is jegens Onderaannemer niet aansprakelijk voor enige indirecte
schade, terwijl haar eventuele aansprakelijkheid voor directe schade van
Onderaannemer beperkt blijft tot het bedrag van de onder aanneemsom.
9.7. VORM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvallen van ter
beschikking gesteld hulpmaterieel, stagnaties in de levering van water,
stroome.d., vertraging veroorzaakt door een andere onderaannemer, door
bijzondere weersomstandigheden of enige andere vergelijkbare niet aan
VORM toerekenbare tekortkoming.
9.8. Onderaannemer vrijwaart VORM voor alle aanspraken wegens productaansprakelijkheid, ter zake door Onderaannemer verrichte werkzaamheden
en/of leveranties.
Artikel 10 Garanties

10.1. Onderaannemer is verplicht op eerste verzoek van VORM de overeengekomen garantie verklaringen ten behoeve van Principaal te verstrekken ter zake de door hem aangenomen en uitgevoerde werkzaamheden.
10.2. De garantietermijn zal steeds tenminste dezelfde zijn, als die welke door de fabrikant is gegeven c.q. in de branche gebruikelijk is en tenminste gelijk aan de periode waarvoor VORM op grond van de overeengekomen garantieverklaringen of andere bepalingen jegens Principaal dient in te staan.
10.3. Als ingangsdatum van de garantie geldt de opleveringsdatum van het
gehele werk zoals overeengekomen tussen VORM en Principaal c.q. het
einde van de Onderhoudstermijn indien overeengekomen.
10.4. Onderaannemer dient tijdens de onderhouds- en garantieperiode zaken
direct na melding te hebben verholpen volgens de volgende procedure:
a. Indien Onderaannemer een klacht binnenkrijgt dient hij de klacht te
melden bij VORM, die vervolgens contact opneemt met de bewoner,
eigenaar of beheerder;
b. De maximale doorlooptijd per klacht mag niet meer bedragen dan 5
werkdagen. Het is de verantwoording van Onderaannemer dat, uiterlijk
op deze vijfde werkdag na melding, een klachtmeldingsformulier door
de melder voor akkoord ondertekend als afmelding in het bezit is van
onze afdeling Garantie (via garantie@vorm.nl). Klachten met een hoog
urgentieniveau worden door Onderaannemer binnen 24 uur opgelost.
c. Gemaakte afspraken en de afgewikkelde klachten worden door
Onderaannemer teruggekoppeld aan VORM afdeling Garantie;
d. Het uitgangspunt is garantiekosten-vrij te bouwen. VORM heeft het
recht om als tegemoetkoming in de door VORM te maken kosten
voor de terecht gemelde klachten per klacht €75,- excl. BTW voor
administratie- en handelingskosten bij Onderaannemer in rekening te
brengen. Bij het niet oplossen van de klacht binnen de gestelde termijn
zal VORM dit bedrag per maand verhogen met 75,- excl. BTW.
e. Mocht eenzelfde klacht elders in het project / complex binnen één
maand na eerste melding optreden, dan zal VORM 250,- per melding
in rekening brengen voor administratiekosten. Kosten voor inspectie en
bouwkundige werkzaamheden zullen eveneens onverkort in rekening
gebracht worden.
10.5. Bij het niet nakomen van de garantieverplichtingen binnen de gestelde
termijnen heeft VORM het recht de werkzaamheden door derden te laten
uitvoeren voor rekening en risico van Onderaannemer.
10.6. Gevolgschade als gevolg van garantiewerkzaamheden en/of verband
houdende met gegarandeerde werkzaamheden van Onderaannemer zijn
voor risico en rekening van Onderaannemer.
10.7. Na vervanging of reparatie binnen de garantieperiode gaat voor het
desbetreffende gedeelte van het geleverde de overeengekomen garantie
opnieuw in.
10.8. Na het verstrijken van de overeengekomen garantietermijn blijft de
Onderaannemer gedurende een periode van vijf jaren aansprakelijk voor
verborgen gebreken.
10.9. Onderaannemer is (op straffe van een boete van 5%van de opdrachtsom
excl. BTW met een minimum van EUR 25.000) verplicht om met zijn onderaannemers en leveranciers overeen te komen dat deze aan VORM
en de principaal de overeengekomen garantie verstrekken op hun
werkzaamheden en/of leveranties en in dat kader te bedingen dat de door
de onder-onderaannemer / leveranciers ten behoeve van VORM en de
principaal verstrekte garantie desgewenst door hen zal worden
medeondertekend.
Artikel 11 Verzekering

11.1. Onderaannemer is wat verzekerde schade betreft, meeverzekerd onder de
Construction All-Risk verzekering van VORM of Principaal, met
inachtneming van het hierna bepaalde.
11.2. Onderaannemer is meeverzekerd tegen schade aan het werk volgens de
sectie 1AConstruction All-Risk verzekering, die door VORM is afgesloten.
Onderaannemer heeft kennis genomen van strekking en inhoud van de
CAR verzekering en kan op eerste verzoek een kopie hiervan verkrijgen.
11.3. Ten aanzien van het eigen gereedschap dient Onderaannemer zelf voor
een verlies- en diefstalverzekering zorg te dragen. De door
Onderaannemer of door zijn medewerkers veroorzaakte schade
doormiddel van verkeerd of onzorgvuldig handelen, die niet door de polis
van VORM wordt gedekt, is en blijft voor rekening en aansprakelijkheid van
de Onderaannemer.
11.4. Het eigen risico van €7.500,- per gebeurtenis, voortvloeiend uit de
Construction All-Risk verzekering, komt voor rekening van Onderaannemer
en kan nimmer op VORM worden verhaald. Onderaannemer is bovendien
aansprakelijk voor het door zijn toedoen door VORM in dezen geleden
schade.
11.5. Schadegevallen kunnen alleen schriftelijk bij VORM aangemeld worden.
Door de door of namens VORM aan te wijzen deskundige wordt
onderzocht of het betreffende schadegeval al dan niet op onze of op de
van toepassing zijnde CAR-verzekering van de Principaal verhaald kan
worden.
11.6. Onderaannemer dient zorg te dragen voor een solide bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
die dekking biedt voor de door Onderaannemer uit te
voeren werkzaamheden in overeenstemming met de Overeenkomst van
inkoop en onder aanneming. De dekking van deze verzekering dient primair
te zijn. VORM dient als medeverzekerde te worden aangemerkt.
Onderaannemer is verplicht schades waarvan VORM van mening is dat
Onderaannemer hiervoor aansprakelijk is, te melden op de polis. De
verzekerde som moet minimaal €5.000.000,- per aanspraak of per
gebeurtenis bedragen. Het eigen risico bedraagt per schadegeval
maximaal €5.000,- en is voor rekening van Onderaannemer.
11.7. Voor het door Onderaannemer in te zetten zelfrijdend werk- en/of
landmaterieel dient het aansprakelijkheidsrisico verzekerd te zijn voor een
verzekerd bedrag van minimaal €907.560,- per aanspraak. VORM dient
onder deze verzekering als medeverzekerde te worden aangemerkt.
11.8. Onderaannemer dient voor alle hiervoor vermelde
aansprakelijkheidsverzekeringen een bewijs over te leggen waaruit de
bovenvermelde dekkingseisen kunnen worden afgeleid.
Artikel 12 Facturering
12.1. De factuur van Onderaannemer dient te voldoen aan de eisen zoals
gesteld de Wet op de Omzetbelasting 1968. Onderaannemer dient
daarenboven op zijn gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval -
naast de wettelijke vereiste gegevens - de volgende gegevens duidelijk en
overzichtelijk te vermelden:
a. de juiste tenaamstelling van VORM;
b. naam, adres en woonplaats Onderaannemer;
c. naam, adres en woonplaats VORM;
d. projectomschrijving, plaats en projectnummer;
e. contractnummer;
f. tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
g. factuurbedrag;
h. weergave van de cumulatieve factuurwaarde tot en met de ingediende
factuur;
i. totale aanneemsom;
j. BTW nummer van Onderaannemer;
Indien WKA van toepassing, dient Onderaannemer aanvullend de
volgende gegevens te vermelden:
k. de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;
l. het loonbelastingnummer van Onderaannemer;
m. het nummer van de G-rekening van Onderaannemer;
12.2. De factuur dient in tweevoud te worden ingediend. De factuur en bijlagen
dienen te worden aangeleverd op A4 formaat. Het niet correct aanleveren
van de factuur zal leiden tot het niet betalen van de factuur.
Onderaannemer is verantwoordelijk voor een correcte indiening van de
factuur.
12.3. Bij de factuur dient ingesloten te worden een door de Uitvoerder
ondertekende en geaccordeerd termijnschema, inzake verrichte
werkzaamheden en bestede uren. Mandagenregisters dienen ingesloten te
worden als de wet Ketenaansprakelijkheid in de Overeenkomst van Inkoop
en Onderaanneming van toepassing is verklaard.
12.4. Per factuur kunnen uitsluitend die verrichte werkzaamheden in rekening
worden gebracht die betrekking hebben op één opdrachtnummer. Meer- en
minderwerk en daggelduren dienen afzonderlijk gefactureerd te worden.
12.5. In plaats van het omzetbelastingbedrag dient Onderaannemer op de
factuur omzetbelasting verlegd te vermelden indien de wet
Ketenaansprakelijkheid in de Overeenkomst van Inkoop en
Onderaanneming van toepassing is verklaard.

Artikel 13 Betaling

13.1. Betaling aan Onderaannemer vindt plaats in termijnen overeenkomstig de
vorderingen van de werkzaamheden volgens een overeen te komen
betalingsschema.
13.2. Betaling zal geschieden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, hetgeen Onderaannemer
zal vermelden op zijn factuur.
13.3. VORM zal slechts tot betaling overgaan zodra het werk, of het gedeelte
waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door Onderaannemer naar
genoegen van VORM is voltooid en nadat Onderaannemer desgevraagd
heeft aangetoond dat de door hem op het werk aangestelde werknemers
zijn betaald. De facturen worden pas betaalbaar gesteld, indien de
volgende documenten in het bezit van VORM zijn en akkoord zijn
bevonden:
a. de rechtsgeldig ondertekende en ongewijzigde Overeenkomst van
inkoop en onder aanneming van VORM;
b. de vereiste V&G-(deel)plannen;
c. de vereiste kwaliteit-/KOMO-certificaten;
d. de door VORM geaccordeerde termijnschemas;
e. de overeengekomen garantieverklaring;
f. eventueel de overeengekomen bankgaranties;
g. het mandagenregister en de overige WKA-gegevens, indien WKA van
toepassing is;
h. de documenten betreffende de Wet Arbeid Vreemdelingen.
13.4. VORM is gerechtigd haar vorderingen op Onderaannemer, uit welken
hoofde ook, al dan niet opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of
voorwaarde, te verrekenen met hetgeen VORM aan Onderaannemer is
verschuldigd.
13.5. Onderaannemer is verplicht binnen 14 dagen na beëindiging van zijn
werkzaamheden of na zijn laatste levering zijn vorderingen op VORM in te
dienen, indien en voor zover de uitvoering van het werk heeft meegebracht
dat zijn eindafrekening afwijkt van het in de opdracht bepaalde bedrag. Bij
gebreke van tijdige indiening vervalt het recht op aanspraak van een
eventuele aanvullende betaling.
13.6. Indien een risicoregeling is overeengekomen, factureert Onderaannemer
de daaruit volgende verhoging van de aanneemsom binnen twee weken na
beëindiging van zijn werkzaamheden. Bij gebreke daarvan vervallen de
rechten van Onderaannemer op enige vergoeding, tenzij het
verhogingspercentage op dat moment nog niet bekend was. In dat geval is
Onderaannemer verplicht de verhoging te factureren binnen twee weken
na het bekend worden van het verhogingspercentage, bij gebreke
waarvan zijn rechten zullen zijn vervallen.
13.7. Onderaannemer is niet bevoegd het bedrag van een termijnbetaling of de
eindafrekening op de factuur te verhogen met een
kredietbeperkingstoeslag of anders genaamde toeslag, tenzij dit
uitdrukkelijk is overeengekomen.
13.8. De wettelijke handelsrente is van toepassing met een maximum van 7% op
jaarbasis.
13.9. De facturen van de opleveringstermijn(en) worden pas betaalbaar gesteld,
indien de volgende documenten in het bezit van VORM zijn:
a. de ondertekende garantieverklaring(en);
b. de revisietekeningen, voor zover van toepassing;
c. de onderhoud-, reiniging- en bedieningsvoorschriften, voor zover van
toepassing;
d. een juist en rechtsgeldig ondertekend voorstel voor een
onderhoudscontract, voor zover van toepassing.
Daarnaast worden de facturen van (een) eventuele Onderhoudstermijn(en)
pas op het einde van de Onderhoudstermijn(en) betaalbaar gesteld indien
het werk gerealiseerd is en door Onderaannemer aan alle uit de
Overeenkomst van inkoop en onderaanneming voortvloeiende
verplichtingen is voldaan op het einde van de Onderhoudstermijn(en)
(indien van toepassing).
13.10. Het is de wederpartij verboden haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
vordering zonder toestemming van VORM aan een derde te cederen, te
verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Met dit
verbod wordt een goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid
2 BW beoogd.
Artikel 14 Wet Ketenaansprakelijkheid / VAR

14.1. Onderaannemer dient aan VORM de volgende bescheiden te verstrekken:
a. vestigingsvergunning;
b. uittreksel Kamer van Koophandel;
c. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging of een daarmee
gelijk gestelde verklaring van het UWV;
d. verklaring van betalingsgedrag loonbelasting en sociale
verzekeringspremies (loonheffingen);
e. een afschrift van de Overeenkomst inzake opening van een
geblokkeerde rekening door Onderaannemer;
f. een opgave van het te besteden arbeidsloon ingevolge de
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, gesplitst in te besteden loon in
eigen onderneming en te besteden loon op de bouwplaats.
14.2. Tijdens de uitvoering van het werk is Onderaannemer verplicht:
a. per kwartaal de verklaring van betalingsgedrag loonbelasting en sociale
verzekeringspremies (loonheffingen) ter inzage te verstrekken;
b. bij de factuur een staat in te leveren van aan het opgedragen werk
bestede uren en lonen volgens het VORM Mandagenregister. Als
uurloon dient gehanteerd te worden het loon volgens de Coördinatiewet
Sociale Verzekeringen, vermeerderd met een opslag voor lonen,
begrepen in de algemene kosten;
c. desgevraagd een verklaring van een accountant over te leggen over de
percentages van af te dragen Loonbelasting, premieheffing en Sociale
Lasten, aan de hand van de kwartaalopgaven;
d. de loonadministratie bij te houden, de Loonbelasting, premies
Volksverzekeringen en Sociale Lasten tijdig te betalen en desgevraagd
de loonstaten ter inzage te verstrekken;
e. al zijn verplichtingen jegens zijn werknemers strikt na te komen.
14.3. De betalingen vinden plaats, met dien verstande dat:
a. VORM de ter zake van het verrichte werk verschuldigde premies Sociale
Verzekeringen en Loonbelasting en premies Volksverzekeringen mag
storten op de geblokkeerde rekening van Onderaannemer, zoals
aangegeven op de factuur;
b. indien de opgegeven loonsom door Onderaannemer, naar het inzicht
van VORM afwijkt, dan heeft VORM het recht de opgave te corrigeren
en die overeenkomstig de meer verschuldigde premies af te dragen.
14.4. Onverminderd het hiervoor bepaalde is VORM te allen tijde gerechtigd de
bedoelde premies en belasting van de opdrachtsom in te houden en
namens Onderaannemer rechtstreeks aan de ontvanger te voldoen; tot het
beloop van die betaling is VORM jegens Onderaannemer gekweten.
14.5. Het is Onderaannemer verboden om het in de onder aanneemsom
begrepen bedrag aan verschuldigde premies Sociale Verzekeringen en
Loonbelasting, waarvoor VORM ingevolge de WKA aansprakelijk is, te
cederen, te verpanden, of onder welke titel dan ook, in eigendom over te
dragen.
14.6. De zich als zelfstandige, al dan niet als directeur-grootaandeelhouder
(DGA), in het maatschappelijk verkeer bewegende Onderaannemer zal
voor de aanvang van de werkzaamheden aan VORM een kopie van zijn
geldige identiteitsbewijs en van een geldige VAR overleggen. Als
Onderaannemer niet over een geldige VAR beschikt, zal hij deze uiterlijk
binnen zes weken ná de aanvang van de werkzaamheden aan VORM
verstrekken. Als een VAR gedurende looptijd van de Overeenkomst haar
geldigheid verliest, draagt de ondernemer onverwijld zorg voor het
verstrekken van een geldige VAR aan VORM.
14.7. Een VAR is geldig als:
a. De werkzaamheden die vermeld zijn op de VAR overeenkomen met de
werkzaamheden die door Onderaannemer verricht moeten worden voor
VORM; en
b. De werkzaamheden verricht worden in het tijdvak waarvoor de VAR
bedoeld is; en
c. Uit de VAR blijkt dat Onderaannemer de werkzaamheden voor VORM
uitvoert als zelfstandig ondernemer in de zin van de fiscale en sociaal
verzekeringsrechtelijke wetgeving (VARWUO(Winst uit Onderneming)
of een VAR DGA (Directeur-grootaandeelhouder)).
14.8. VORM behoudt zich het recht voor de stortingsbedragen op de G-rekening
aan te passen.
14.9. Onderaannemer is volledig verantwoordelijk voor de juiste toepassing van
de juridische, administratieve en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit
het eventueel inzetten van Zelfstandige Zonder Personeel (ZZPers).
Onderaannemer dient de ZZPer te verplichten de volgende documenten
over te leggen:
a. kopie inschrijvingsbewijs handelsregister;
b. verklaring arbeidsrelatie (VAR). VORM accepteert alleen de volgende
verklaringen: Winst uit onderneming of inkomsten uit werkzaamheden
voor rekening en risico van uw vennootschap . De aard van de uit te
voeren werkzaamheden dient met de omschrijving op de VAR verklaring
overeen te komen;
c. opgave btw-nummer;
d. kopie van huidige arbeidsongeschiktheids- en
aansprakelijkheidsverzekering;
e. ondertekende eigen verklaring meerdere opdrachtgevers .
14.10. Onderaannemer sluit met elke ZZPer een schriftelijke
aannemingsovereenkomst die desgevraagd aan VORM ter inzage wordt
gegeven. VORM beschouwt deze ZZPer als werknemer van
Onderaannemer in de zin van de uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid, als onderdeel van de invorderingswet
1990 en zal dienovereenkomst op de G-rekening storten.
Artikel 15 Wet Arbeid Vreemdelingen e.a.

15.1. Onderaannemer staat er voor in dat VORM de door onderaannemer
ingezette mensen op een deugdelijke manier kan identificeren.
15.2. VORM is steeds gerechtigd inzage te vragen in de identificatiebewijzen van
de werknemers van onderaannemers.
15.3. In het kader van de genoemde of andere wetten als illegaal aan te merken
arbeidskrachten dienen c.q. zullen terstond van het werk (te) worden
verwijderd. De eventuele vertragings- en verdere schade als gevolg van de
verwijdering zullen door Onderaannemer ongedaan worden gemaakt c.q.
aan VORM worden vergoed.
15.4. Alle door het Ministerie van Sociale Zaken (de Arbeidsinspectie) aan
VORM, de Principaal en overige derden door toedoen van Onderaannemer
opgelegde boetes komen voor rekening van Onderaannemer. Deze boetes
en verdere schades in dit verband zullen terstond opeisbaar zijn en
verrekend mogen worden met elke vordering die Onderaannemer op
VORM heeft of zal krijgen.
15.5. Onderaannemer vrijwaart VORM tegen alle aanspraken van derden die het
gevolg zijn van de niet-nakoming door Onderaannemer van zijn
verplichtingen in deze.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1. Onderaannemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten
aanzien van alle van VORM afkomstige tekeningen, modellen,
constructies, berekeningen, schema’s en andere (bedrijfs)informatie en
know-howin de meest ruime zin des woords, voor zover deze in het kader
van de door VORM verstrekte opdracht te zijner kennis zijn gekomen.
16.2. Alle door Onderaannemer vervaardigde tekeningen, berekeningen,
bescheiden, modellen, computerbestanden en andere informatiedragers (al
dan niet van elektronische aard) blijven, dan wel worden eigendom van
VORM zonder dat VORM tot enige vergoeding gehouden is.
Onderaannemer is op eerste aanzegging tot afgifte van de betreffende
stukken verplicht.

Artikel 17 Geschillen

17.1. Op alle overeenkomsten tussen VORM en Onderaannemer is het
Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen die betrekking hebben op die Overeenkomst tussen VORM
en Onderaannemer zullen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage
voor de Bouw.
17.3. VORM is bevoegd om geschillen voor te leggen aan de Rechtbank
Rotterdam, dan wel aan de instantie die oordeelt over het geschil dat
Principaal ter zake het betreffende werk aanhangig heeft gemaakt.
17.4. Alle aanspraken van Onderaannemer op VORM, op grond van of in
verband houdende met de Overeenkomst tussen VORM en
Onderaannemer, vervallen één jaar na Oplevering van de
werkzaamheden/levering c.q. na het verstrijken van de Onderhoudstermijn
indien deze is overeengekomen.

 

II BIJZONDER GEDEELTE: UITVOERINGSVOORWAARDEN

Artikel 18 Uitvoering - Voorbereiding

18.1. Onderaannemer dient eventueel beschikbare hoofdtekeningen en/of -
berekeningen te hanteren als uitgangspunt voor zijn eigen
tekeningen/berekeningen, met dien verstande dat hij de hoofdtekeningen
en/of -berekeningen op de aanwezigheid van klaarblijkelijke fouten dient te
controleren en VORM dient te waarschuwen als hij omissies aantreft.
18.2. Onderaannemer verzorgt de benodigde teken- en rekenwerkzaamheden
die ter goedkeuring van VORM, bijgewerkt met de status definitief, digitaal
en op papier (aantal; zoals omschreven in bestek + in 3-voud voor VORM)
worden toegestuurd.
18.3. Onderaannemer levert op elk gewenst moment digitale bronbestanden van
het teken- en rekenwerk aan (zoals .dwg, .psd, .rvt, .indd, etc).
18.4. Indien tekeningen en/of berekeningen de goedkeuring behoeven van
gemeentelijke diensten, dan dienen deze gewaarmerkt aan VORM
verstrekt te worden.
18.5. Indien Onderaannemer meer dan drie verschillende tekeningen produceert
dienen deze tekeningen te worden vergezeld van een tekeningenlijst.
18.6. Indien VORM het project met een Building Information Model (BIM)
realiseert, dan verleent Onderaannemer hieraan alle benodigde
medewerking en werkt hij in dit geval eveneens met een BIM.
18.7. Onderaannemer maakt een voorbereidingsplanning (c.q. tekenplanning)
voor haar onderdeel, werkzaamheden en/of (te leveren) goederen, die
binnen één week na opdracht ter goedkeuring wordt verstrekt aan VORM.
De voorbereidingsplanning bevat minimaal de volgende aspecten: start
werkzaamheden, productietijd en planning tekenwerk, altijd sluitend op het
leveringsschema en de bouwplanning van VORM. Onderaannemer maakt
inzichtelijk op welke data welke essentiële besluiten nodig zijn van VORM
en/of Principaal.
18.8. Onderaannemer verzorgt eventuele beproevingen, proefopstellingen en/of
bemonsteringen ter goedkeuring van de Bouwdirectie.
18.9. Onderaannemer verzorgt de benodigde inmeetwerkzaamheden op de
bouwplaats voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden.
18.10. Onderaannemer zal VORM desgevraagd en kosteloos advies geven
verband houdende met de opgedragen werkzaamheden c.q. leveranties.
18.11. Onderaannemer dient vroegtijdig overleg te voeren ten behoeve van de
coördinatie en bepaling van de leidingloop, bouwkundige voorzieningen,
matenplannen e.d. en de samenhang met andere disciplines.
18.12. De situatie ter plaatse en de toestand van de ondergronden, de aard en
omvang van de uit te voeren werkzaamheden, de omstandigheden
waaronder moet worden gewerkt, evenals de inrichting van de bouwplaats
en de ruimte en mogelijkheden voor aan- en afvoer zijn Onderaannemer
bekend. Voor zover de werkelijke situatie afwijkt als beschreven in de
Overeenkomst van inkoop en onder aanneming geeft dit geen aanleiding tot
verrekening.

Artikel 19 Uitvoering - Levering

19.1. Onderaannemer voert de benodigde materialen en materieel aan conform
de leveringsschema’s van VORM.
19.2. Onderaannemer verzorgt kosteloos in overleg met de uitvoerder zijn eigen
opslagvoorziening.
19.3. Het opstellen van eventuele opslagcontainers op de bouwplaats dient altijd
in overleg met Uitvoerder te gebeuren en is te allen tijde voor rekening van
Onderaannemer. De opstelling van opslagcontainers zal zo veel mogelijk
beperkt moeten worden.
19.4. Bij montage c.q. aanbrengen en leveren dient Onderaannemer minimaal 10
werkdagen voor de vroegst mogelijk geplande leveringsdatum, conform de
overeengekomen leveringsschema’s, contact op te nemen met de
Uitvoerder voor het vaststellen van de juiste datum, tijd en wijze van
aflevering.
19.5. Indien Onderaannemer zijn contractuele prestatie niet conform het door
VORM vastgestelde leveringsschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht
VORM hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
19.6. VORM heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden
en/of van de leveringen te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in
verband met de voortgangen/of organisatie van de bouw, zonder deswege
tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden.
19.7. De zaken moeten behoorlijk en milieuvriendelijk zijn verpakt.
Onderaannemer is aansprakelijk voor schade aan personen of zaken
veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadigingen of
vernieling van deze verpakking. VORM heeft te allen tijde het recht de
(transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van Onderaannemer aan
deze te retourneren.
19.8. Zodra de materialen/zaken door of vanwege Onderaannemer zijn geleverd
op de plaats van levering, gaat de eigendom daarvan over op VORM.
Ingeval van betaling in termijnen gaat de eigendom over zodra VORM de
eerste termijn heeft voldaan.
19.9. Goederen kunnen uitsluitend geleverd worden tussen 7:00 en 16:00 uur,
tenzij anders wordt overeengekomen. Definitieve levering altijd in overleg
met de Uitvoerder. Indien VORM niet in staat mocht zijn de goederen in
ontvangst te nemen, zal Onderaannemer maatregelen treffen om de
goederen voor zijn rekening en risico elders op te slaan of te doen opslaan,
totdat aflevering kan plaatsvinden. Onderaannemer zal de zaken bewaren,
beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in
kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn.
19.10. Indien VORM vóór de levering verlangt, dat de zaken op een andere dan
de overeengekomen plaats worden geleverd, zal Onderaannemer
gebonden zijn hieraan te voldoen voor zoverre dit redelijkerwijs van hem
verlangd kan worden.
19.11. Goederen, materialen, etc. worden door Onderaannemer kosteloos
geleverd en gelost op het overeengekomen projectadres/bouwplaats op
aanwijzing van de Uitvoerder op een door de Uitvoerder te bepalen plaats.
Lossen/leveren is zonder goedkeuring van de Uitvoerder niet toegestaan.
19.12. Breuk en/of beschadigingen ontstaan bij het laden, transport en/of bij het
lossen en tassen, zijn voor rekening van Onderaannemer, tenzij wordt
aangetoond dat de schade is ontstaan door schuld van (werknemers van)
VORM.
19.13. Onderaannemer levert de zaken conform het LEAN-principe en dus in zo
klein mogelijke batches (=hoeveelheden). Een en ander op aanwijzing van
de Uitvoerder of werkvoorbereider van VORM.
19.14. Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken zal VORM de
Onderaannemer hiervan in kennis stellen. Onderaannemer zal afgekeurde
zaken op eerste verzoek voor zijn rekening afvoeren. Bij gebreke van
verwijdering van de afgekeurde zaken is VORM gerechtigd deze op kosten
van en voor risico van Onderaannemer te retourneren.
19.15. Wanneer standaard handelszaken door wijzigingen in het bestek, of door
andere buiten schuld van VORM liggende oorzaken overcompleet raken,
moeten deze door Onderaannemer tegen de gefactureerde prijs worden
teruggenomen.
19.16. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de emballage van de
door Onderaannemer geleverde en terug te nemen zaken door VORM niet
betaald.
19.17. Onderaannemer levert en brengt alle benodigde bevestigingsmiddelen aan
ten behoeve van de assemblage en de montage van de eigen
werkzaamheden.

Artikel 20 Uitvoering - Werkterrein

20.1. Het is niet toegestaan vervoermiddelen op het bouwterrein te parkeren,
buiten de (eventueel) voor stalling op eigen risico aangewezen
parkeerruimte.
20.2. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Onderaannemer.
20.3. Het plaatsen van reclameborden en/of andere manieren om reclame te
voeren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Eventueel kan
reclame van Onderaannemer geplaatst worden op het reclamebord van
VORM tegen een nader vast te stellen vergoeding.
20.4. Van de schaft-, kleed- en toiletruimte van VORM kan in overleg met de
Uitvoerder van het project gebruik worden gemaakt door het personeel van
Onderaannemer. Onderaannemer is verplicht deze ruimten na gebruik
schoon en ordentelijk achter te laten.
20.5. Onderaannemer conformeert zich aan de Tabakswet. Alle werknemers op
bouwplaatsen van VORM hebben recht op een rookvrije werkplek. Een
rookverbod is van toepassing in alle besloten ruimten en in situaties dat
andere medewerkers, gebruikers en/of eigenaren van het gebouw hier
hinder van kunnen ondervinden.
20.6. Gebruik van water en elektriciteit geschiedt vanaf de aansluitpunten van
VORM zonder verrekening. Vanaf de aanwezige elektra- en
watertappunten dient Onderaannemer zelf voor passende slangen, kabels,
verdeeldozen, werk(plek)verlichting e.d. zorg te dragen.
20.7. Onderaannemer kan gebruik maken van de steiger van VORM (indien
aanwezig).

Artikel 21 Uitvoering - Materieel

21.1. Alle Overeenkomsten van Inkoop en Onderaanneming zijn geheel inclusief
materieel, gereedschappen, arbeidslonen, sociale lasten en reis- en
verblijfskosten en voor rekening van Onderaannemer daar waar er niet
expliciet van wordt afgeweken.
21.2. Onderaannemer verzorgt de eigen (elektrische) handgereedschappen,
boortjes, zaagjes, zaagbladen etc. en klein materieel zoals elektrakabels,
kruiwagens, speciekuipen, bouwlampen etc.
21.3. De door VORM aan Onderaannemer beschikbaar gestelde
gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen,materieel, etc.moet
Onderaannemer na elke werkdag en direct na gebruik in goede staat
terugbezorgen.
21.4. Onderaannemer verzorgt zelf zijn horizontale en verticale transport met het
benodigde gecertificeerde materieel.
21.5. Voor zover de werkzaamheden van VORM dit toelaten en het betreffend
hijsmaterieel aanwezig is, kan voor het verticaal transport door
Onderaannemer gebruik worden gemaakt van de op de bouwplaats
aanwezige hijskranen en/of bouwliften. Een en ander altijd in goed overleg
met de Uitvoerder.

Artikel 22 Uitvoering - Maatvoering

22.1. Het werken vanaf geautoriseerde tekeningen (voorzien van laatste
wijzigingsdatum) moet vóór de start van de werkzaamheden van
Onderaannemer geverifieerd worden met de Uitvoerder.
22.2. Onderaannemer verzorgt de benodigde (deel)maatvoeringen voor
uitvoering van de eigen werkzaamheden vanaf een door VORM op te
geven hoofdmaatvoering, bestaande uit hoogte- en/of stramienmaten.
22.3. Onderaannemer controleert in het werk de voor hem relevante maatvoering
en past indien nodig kosteloos zijn tekenwerk hierop aan voorafgaand aan
de levering.
22.4. Alle maatvoering dient en/of metingen dienen met aantoonbaar
gekalibreerde meetapparatuur te geschieden. Kalibratierapporten worden
door Onderaannemer aan VORM geleverd, indien VORM deze heeft
opgevraagd.

Artikel 23 Uitvoering - Constructies en materialen

23.1. Onderaannemer is verplicht zijn werkzaamheden uit te voeren conform de
van toepassing zijnde normbladen, voorschriften, contractuele bepalingen,
wettelijke eisen en garantiebepalingen. Verwerking van de materialen
geschiedt geheel volgens de verwerkingsvoorschriften en de
uitvoeringsrichtlijnen van de fabrikant.
23.2. Onderaannemer staat ervoor in dat de te leveren bouwstoffen voldoen aan
de eisen van het Bouwstoffenbesluit en alle overige contractuele en
wettelijke eisen, zoals bijvoorbeeld het KOMOKeur. Onderaannemer dient
uiterlijk 5 werkdagen voor het overeengekomen tijdstip van levering voor
het bevoegd gezag aanvaardbaar bewijs te leveren dat de bouwstoffen
voldoen aan deze eisen.
23.3. Indien Onderaannemer meent dat de voorgeschreven constructies,
werkwijzen, orders en aanwijzingen dan wel bouwstoffen zodanige fouten
bevatten of gebreken vertonen dat hierdoor niet aan de gestelde
kwaliteitseisen kan worden voldaan, dient Onderaannemer dit zowel
schriftelijk als mondeling en met redenen omkleed zo snel mogelijk, in ieder
geval vóór de uitvoering van het betreffende onderdeel aan de Uitvoerder
te melden. Indien blijkt dat Onderaannemer voor melding (schriftelijk en
mondeling) vooraf tot uitvoering van een dergelijk onderdeel van het project
overgaat, is Onderaannemer voor zowel de directe als de indirecte schade
aansprakelijk.
23.4. Wanneer door Onderaannemer de uitvoering ter hand is genomen, heeft
Onderaannemer de weersomstandigheden en het bouwdeel / de
ondergrond als goed genoeg aanvaard om de werkzaamheden kwalitatief
goed te kunnen uitvoeren, goed op te kunnen leveren en te kunnen
garanderen.
23.5. Het risico voor foutieve constructies en/of leveringen, indien
Onderaannemer produceert of werkt van werktekeningen die niet zijn
voorzien van de goedkeuring voor uitvoering van VORM of de
Bouwdirectie, is geheel voor rekening van Onderaannemer.
23.6. Ingeval onderdelen worden gekeurd in de fabriek, dienen deze zodanig te
worden opgeslagen dat genoemde keuring overeenkomstig de eisen van
VORM en (indien van toepassing) Principaal kan geschieden.
Onderaannemer dient VORM en (indien van toepassing) Principaal tijdig te
berichten wanneer de onderdelen voor keuring gereed zijn. Aflevering van
onderdelen kan slechts geschieden na goedkeuring van VORM.
23.7. Onderaannemer is verplicht VORM vooraf schriftelijk goedkeuring te
vragen voor iedere voorgenomen verandering in merk, fabricaat,
samenstelling of eigenschappen van de door hem te leveren
materialen/zaken. Indien VORM deze toestemming weigert of
Onderaannemer dit nalaat, is Onderaannemer aansprakelijk voor alle
schade die ten gevolge hiervan ontstaan.
23.8. Indien werkzaamheden moeten worden verricht op of aan reeds
gereedgekomen onderdelen van het project, zoals gestukadoorde wanden,
tegelwerk, schilderwerk, beglazingen, sanitair, enz. moet Onderaannemer
beschermde maatregelen nemen om de beschadiging en/of vervuiling te
voorkomen. Bij beschadiging en/of vervuiling is Onderaannemer
aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
Artikel 24 Uitvoering - Veiligheid, gezondheid en milieu

24.1. Onderaannemer zal de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat hij voldoet
aan alle eisen en normen ten aanzien van arbeidsomstandigheden en
milieu, door de Wet of het goed gebruik gesteld. Onderaannemer moet
onder alle omstandigheden zijn werkzaamheden veilig, gezond en
milieubewust verrichten.
24.2. Onderaannemer zal de uitvoering van zijn arbeid tevens zo inrichten, dat
voldaan wordt aan het ARBO- en milieubeleid van VORM en zoveel
mogelijk conform de VCA** (Veiligheid Checklist Aannemer) regeling die
bij VORM gehanteerd wordt.
24.3. Alle gereedschappen en materieel van Onderaannemer mogen slechts
worden gebruikt, indien deze voldoen aan de daarvoor geldende en/of
gebruikelijke bepalingen, alsmede aan de eventueel door VORM
daarenboven te stellen eisen zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse keuring
conform de VCA** eisen. Van deze keuringen dienen certificaten
aantoonbaar te zijn. Het materieel dient voorzien te zijn van een sticker,
waarop registratie- en keuringsdatum staan aangegeven.
24.4. Indien niet aan de in het vorige lid bedoelde eisen wordt voldaan, is VORM
gerechtigd het gebruik ervan te verbieden en is Onderaannemer gehouden
het desbetreffende gereedschap of materieel van het werkterrein te
verwijderen en ten spoedigste te vervangen.
24.5. De aanwezigheid en/of het gebruik van alcoholhoudende dranken of
verdovende middelen is op de bouwplaats niet toegestaan. Het gebruik van
radio’s en/of andere audioapparatuur is alleen toegestaan met
toestemming van de Uitvoerder.
24.6. Onderaannemer treft voldoende maatregelen om beschadiging, vervuiling
en/of overlast van de aangrenzende bouwplaats, bouwdelen, belendingen
en/of (openbare)terreinen te allen tijde te voorkomen. Eventuele ontstane
schade/vervuilingen worden door Onderaannemer direct voor eigen
rekening hersteld/verwijderd.
24.7. Onderaannemer is verplicht al het bij de werkzaamheden vrijkomende klein
chemisch afval, verpakkingsmaterialen en het afval van de door
Onderaannemer en/of VORM geleverde materialen voor zijn rekening af te
voeren van het werk. Indien dit niet gebeurt, zullen alle kosten welke hieruit
voortvloeien bij Onderaannemer door VORM in rekening worden gebracht.
24.8. Na beëindiging van de werkzaamheden van Onderaannemer moet
Onderaannemer het gebruikte materiaal en materieel zodanig opruimen,
beschermen en opslaan zodat er geen beschadigingen kunnen optreden
aan het materiaal en materieel, de veiligheid gewaarborgd blijft en het
milieu hiervan geen schade kan ondervinden.
24.9. Onderaannemer houdt de aanwezige veiligheid (van bijvoorbeeld de
steiger) in stand.
24.10. Het tijdelijk verwijderen van de reeds aangebrachte beveiligingen mag
alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van de Uitvoerder.
24.11. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs) voor de medewerkers van
Onderaannemer, dienen door Onderaannemer zelf verstrekt te worden en
te allen tijden te worden gedragen.
24.12. Aanwijzingen met betrekking tot veiligheid, milieu en gezondheid van de
Uitvoerder dienen te worden opgevolgd. Indien bepaalde afspraken niet of
onvoldoende worden nageleefd, of er wordt onveilig, of ongezond gewerkt
kan door de Uitvoerder aan Onderaannemer één van de volgende sancties
worden opgelegd:
- Een mondelinge waarschuwing van onze Uitvoerder/V&G-coördinator.
Deze waarschuwing wordt schriftelijk vastgelegd en de directie van
Onderaannemer ontvangt een kopie van deze rapportage;
- Een officiële schriftelijke waarschuwing van de bedrijfsleider van VORM.
De directie van Onderaannemer ontvangt een kopie van deze
waarschuwing;
- Een boete van €75,- opgelegd door de Uitvoerder. De boete gaat in dit
geval naar de directie van Onderaannemer en zal in mindering worden
gehouden op de aanneemsom;
- Definitieve verwijdering van de bouwplaats door de Uitvoerder wanneer
de medewerker van Onderaannemer geen gehoor geeft aan de
geldende veiligheidsvoorschriften.
24.13. Eventueel uit de niet nakoming van de bepalingen van dit artikel
voortvloeiende stagnatie in de uitvoering van het werk is voor rekening van
Onderaannemer en wordt niet als overmacht voor Onderaannemer
beschouwd. Keuring van gereedschap en materieel door VORM ontheft
Onderaannemer niet van enige aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het
gebruik daarvan.
24.14. Indien Onderaannemer gebruik maakt van eigen hijsmateriaal of
hijsinstallaties dan dienen deze materialen en installaties te voldoen aan de
eventuele wettelijke voorschriften en dienen zichtbaar gekeurd te zijn.
Verticale transporten dienen altijd in overleg met de uitvoering te
geschieden. Tijdens het startgesprek dient Onderaannemer zijn plan van
aanpak te presenteren in geval van verticale transporten.
24.15. De door Onderaannemer toe te leveren materialen moeten zijn voorzien
van gecertificeerde hijsvoorzieningen of dusdanig verpakt zijn dat deze met
het op de bouwplaats aanwezige materieel verantwoord verticaal en/of
horizontaal zijn te transporteren. Onderaannemer dient voor levering te
allen tijde een schriftelijke hijsinstructie en een kopie van certificering van
eventuele hijsvoorzieningen aan de uitvoering van VORM af te geven.
24.16. Indien Onderaannemer niet in het bezit is van een VCA-certificaat, zijn
diens werknemers verplicht om de toolbox-metingen bij te wonen.
24.17. Onderaannemer is verplicht een V&G-projectplan voor de start van de
werkzaamheden af te geven. De medewerking van Onderaannemer aan
het V&G-plan uitvoeringsfase is verplicht.
24.18. Bij ernstige calamiteiten dient zo snel mogelijk het alarmnummer 112
gebeld te worden en de BHV-/EHBO-er en de Uitvoerder gewaarschuwd te
worden.
24.19. (Bijna)ongevallen, (milieu)incidenten, onveilige handelingen/-situaties en
brand worden gemeld bij de uitvoering van VORM en worden door
Onderaannemer vastgelegd op het daarvoor in de keet aanwezige
formulier.

Artikel 25 Uitvoering Overleg & medewerkers

25.1. Onderaannemer, arbeidskrachten, ZZPers en de medewerkers van
Onderaannemer, alsmede door de door hem ingeschakelde
onderaannemers, arbeidskrachten en leveranciers zullen bij de uitvoering
van de Overeenkomst de normen in acht nemen die zijn neergelegd in de
uitgangspunten, zoals die zijn geformuleerd in de vigerende VORM
gedragscode (Gedragscode), te vinden op de website www.vorm.nl. Voor
zover mogelijk dient in dit verband onder medewerkers als bedoeld in de
Gedragscode te worden gelezen medewerkers van Onderaannemer,
alsmede van de door hem ingeschakelde onderaannemers,
arbeidskrachten en leveranciers.
25.2. Onderaannemer verklaart in het bezit te zijn van alle diploma’s/certificaten
welke wettelijk en indien van toepassing volgens plaatselijke voorschriften
vereist zijn, voor het uitvoeren van de werkzaamheden als omschreven;
kopieën worden op het eerste verzoek van VORM verstrekt.
25.3. Onderaannemer is verplicht een startgesprek, LEAN-sessies, toolboxmetingen,
het tweewekelijkse PD-overleg,
onderaannemersvergaderingen, werkbesprekingen en overige overleggen
op verzoek van VORM bij te wonen, waarbij een vertegenwoordiger
aanwezig is die voldoende beslissingsbevoegdheid heeft om de dagelijkse
gang van zaken tot de uitvoering van de Overeenkomst te regelen.
25.4. Tijdens de werkuren dient de aangewezen direct leidinggevende of direct
uitvoerende op de bouwplaats aanwezig te zijn, die voldoende
beslissingsbevoegdheid heeft om de dagelijkse gang van zaken met
betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, overeenkomstig de
eisen en wensen van VORM en de bouwdirectie, te regelen.
25.5. De direct leidinggevende en de direct uitvoerende van Onderaannemer
hebben de aantoonbare capaciteit projecten met vergelijkbare omvang te
realiseren. Zij dienen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn om
over het werk en de veiligheid te kunnen communiceren. Het gaat hierbij
om zowel mondelinge als schriftelijke communicatie. Daarnaast moeten zij
deugdelijk met de overige werknemers van Onderaannemer kunnen
communiceren.
25.6. Bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden en/of op
verzoek van VORM dient de aangewezen direct leidinggevende van
Onderaannemer zich te melden bij de Uitvoerder.
25.7. Bij het betreden van de bouwplaats moeten de medewerkers van
Onderaannemer zich altijd melden bij de Uitvoerder. Ten behoeve van de
veiligheid van alle medewerkers moeten medewerkers van
Onderaannemer bij het voor het eerste maal betreden van de
bouwplaats/locatie (vóór aanvang van de werkzaamheden) een introductie
krijgen door de direct leidinggevende of direct uitvoerende van
Onderaannemer, waarbij een kopie van een geldend identiteitsbewijs wordt
afgegeven bij de Uitvoerder.
25.8. Onderaannemer is verplicht het gehele project met dezelfde
ploegsamenstelling uit te voeren.
25.9. Onderaannemer coördineert zijn eigen werkzaamheden.
25.10. Onderaannemer verleent alle benodigde medewerking, tijd en kennis aan
VORM bij het implementeren en gebruik van LEAN-werkmethodieken op
het project.
25.11. Indien voor Onderaannemer van toepassing, dient hij bij doorwerken in de
winter de voorschriften van StichtingSociaal FondsBouwnijverheidBureau
Verletbestrijding na te leven. Onderaannemer zal zijn personeel slechts in
overleg met en na verkregen toestemming van VORM met vorstverlet
zenden.
25.12. Bij toepassing van zogenaamde wintervoorzieningen is Onderaannemer
verplicht tot medewerking aan verlet bestrijdende maatregelen conform het
Bureau Weerverletbestrijding van het Technisch Bureau Bouwnijverheid.
25.13. Indien er werkzaamheden door Onderaannemer worden uitgevoerd dient
Onderaannemer adequate beheersmaatregelen te treffen ten aanzien van
de weersomstandigheden, zodat de kwaliteit van het werk gewaarborgd
blijft.
25.14. In geval van ontoelaatbaar gedrag of gebrekkige kwaliteit van het uit te
voeren werk van personeel van Onderaannemer, dit ter beoordeling van de
uitvoering en/of de directie, of indien een verzoek van Principaal tot VORM
komt, is VORM gerechtigd personeel van Onderaannemer te weigeren c.q.
op eerste aanzegging van het project te verwijderen.
25.15. Onderaannemer dient de werkdagen en de werktijden van zijn personeel
aan te passen aan de werktijden van het project.
25.16. Onderaannemer is verplicht uitsluitend de door VORM gegevens orders en
aanwijzingen op te volgen.
25.17. Roostervrije dagen (al dan niet collectief binnen het bedrijf van
Onderaannemer vastgesteld) en ook de voor VORM geldende cao vastgestelde
vrije dagen, geven Onderaannemer geen reden om zijn
verplichtingen niet of niet tijdig na te komen.
25.18. Onderaannemer dient zich te onthouden van het werven van personeel
onder werknemers van VORM.

Artikel 26 Uitvoering MVO, duurzaamheid en prestatie-eisen

26.1. Ook in geval zulks niet is opgenomen in het door Principaal verstrekte
bestek met toebehoren, zal Onderaannemer, indien VORM daarom
verzoekt, voldoen aan de eisen van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Ook aan de metingen in het kader
van een prestatiecontract of vanwege prestatie-eisen zal Onderaannemer
zijn medewerking verlenen.

Artikel 27 Slot

27.1. Mocht Onderaannemer zich niet houden aan één van de bepalingen uit
deze Algemene voorwaarden van Inkoop en Onderaanneming en/of uit de
Overeenkomst, dan is VORM gerechtigd om een nader te bepalen korting
op de aanneemsom van Onderaannemer op te leggen naar redelijkheid en
billijkheid.